วันที่ ๓๐ ม.ค. ๕๖ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบมาประเมินเรื่องการเป็นเจ้าภาพ World Expo 2020เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๐ ม.ค. ๕๖ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบมาประเมินเรื่องการเป็นเจ้าภาพ World Expo 2020

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 16:22 น.

 อ่าน 1,562

 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)(สสปน.) แจ้งจังหวัดว่าคณะ Enquiry Mission กำหนดเดินทางมาตรวจสภาพภูมิประเทศความพร้อมและความตื่นตัวทางด้านกายภาพและนโยบายของประเทศไทยในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมโลก ในปี ค.ศ. 2020 โดยกำหนดมาประเทศไทยในระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2556 โดยคณะ Enquiry Mission จะเดินทางมายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันพุธที่ 30 มกราคม 2556 ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ โดยมี  กำหนดการดังนี้

- เวลา 09.30 น. เดินทางถึงศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ (ศศป.)
                            เยี่ยมชม ๓ ซุ้มกิจกรรมก่อนเข้าห้องประชุมใหญ่
                             - การทอผ้า
                             - การเป่าแก้ว
                             - การทำเครื่องเงิน/เครื่องทอง
- เวลา 10.00 - 13.00 น. ประชุม working session (ช่วงที่ 1)  รับทราบรายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับเมืองเจ้าภาพ, รูปแบบการใช้งานพื้นที่, การจัดสรรพื้นที่สำหรับผู้เข้าร่วมจัดแสดง (บทที่ 8-10)  ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2
- เวลา 13.00 - 14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ บริเวณท่าเรือชัยยุทธ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
- เวลา14.00 -15.00 น. สำรวจพื้นที่เป้าหมาย โดยเฮลิคอปเตอร์  

- เวลา 15.00 - 18.00 น. ประชุม working session ช่วงที่ 2 ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 2
- เวลา 18.00 - 19.00 น. คณะ Enquiry mission ประชุมภายใน ณ ห้องรับรอง 1
- เวลา 19.00 - 19.30 น. ออกเดินทางไปท่าเรือ อบจ.
- เวลา 19.30 - 20.00 น. ออกเดินทางโดยเรือไปวัดไชยวัฒนาราม
- เวลา 20.00-22.00 น.  เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ โดยจัดเป็นอาหารนานาชาติ แต่นั่งทานกับพื้น 
                                         sit down dinner ชมการแสดง และ เพลิดเพลินกับหุ่นละครเล็ก โจ หลุยส์
- เวลา 22.00 น.             เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

เนื้อหาการนำเสนอดังนี้
เมืองเจ้าภาพ
มีเนื้อหาที่ต้องระบุในเอกสารยื่นประมูลสิทธิ์ประกอบด้วย
1)    ข้อเท็จจริง
(เขตการปกครอง/เสรษฐกิจ/ประชากร/สังคม/วัฒนธรรม/การศึกษา/นันทนาการ/การท่องเที่ยว)
2)    ศักยภาพ
(การรองรับนักท่องเที่ยว/การรองรับการเจรจาด้านธุรกิจ/องค์กรหลักในการดูแลกิจกรรมข้างต้นการคมนาคมขนส่งและแผนการพัฒนา)
3)    แผนการพัฒนาเมืองและพื้นที่จัดงาน และรายละเอียดแผน
4)    เงินทุนในการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง
5)    แผนผังการเข้าถึงพื้นที่จัดงาน
6)    แผนผังด้านสภาพแวดล้อม
7)    ประโยชน์จากแผนพัฒนาที่เกิอขึ้นในอนาคตในแง่ความยั่งยืน
รูปแบบการใช้งานพื้นที่
มีเนื้อหาที่ต้องระบุในเอกสารยื่นประมูลสิทธิ์ประกอบด้วย
1)    ลักษณะของพื้นที่ (สภาพภูมิประเทศ รูปแบบชั้นดิน สัดส่วนน้ำฯลฯ)
2)    การจัดสรรพื้นที่เพื่อประโยชน์การใช้งานรูปแบบต่างๆ
3)    แผนผังการออกแบบจัดสรรพื้นที่
4)    ลักษณะสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ (ถาวร/ชั่วคราว)
5)    การใช้งานพื้นที่ในช่วงจัดงาน
6)    การเดินทางเข้าออกพื้นที่จัดงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้ชมงาน
7)    ช่วงเวลาเปิดปิดงาน
8)    พื้นที่จอดรถ
9)    การคมนาคมขนส่งในพื้นที่จัดงาน
10)    เส้นทางเดินเท้า
11)    สิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่การจัดกิจกรรมรูปแบบงานพิธี
12)    สิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
13)    สิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่การจัดกิจกรรมบันเทิง
14)    สิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่สำหรับเด็กและเยาวชน
15)    สิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่สำหรับผู้พิการ
16)    สิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่สำหรับการพักผ่อนและพื้นที่สีเขียว
17)    สิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่สำหรับงานปฐมพยาบาล
18)    สิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่สำหรับงานอาหารและโภชนาการ
19)    สิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่สำหรับงานรักษาความปลอดภัย
20)    สิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่สำหรับงานป้องกันอัคคีภัย
21)    สิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่สำหรับสื่อมวลชน
22)    การติดต่อสื่อสารภายในพื้นที่จัดงาน
23)    แผนรับมือกรณีฉุกเฉิน
24)    การซ่อมบำรุง
25)    งานกระแสไฟ
26)    งานระบบน้ำ
27)    งานระบบจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
28)    การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
29)    การใช้งานพื้นที่และอาคารหลังสิ้นสุดงาน
การจัดสรรพื้นที่สำหรับผู้เข้าร่วมจัดแสดง
มีเนื้อหาที่ต้องระบุในเอกสารยื่นประมูลสิทธิ์ประกอบด้วย
1)    จำนวนและประเภทของผู้เข้าร่วมจัดแสดงที่คาดการณ์ (ประเทศ องค์กร บริษัท )
2)    ขนาดและการจัดสรรพื้นที่เปล่าสำหรับหน่วยจัดแสดง
-    กฎ กติกา การใช้พื้นที่และการสร้างอาคาร
3)    การจัดสรรอาคารสำเร็จรูปสำหรับหน่วยจัดแสดง
-    รูปแบบอาคารสำเร็จรูป
-    กฎ กติกา การใช้อาคาร
4)    การให้ความอนุเคราะห์แก่ประเทศกำลังพัฒนา
ผู้เข้าชมงาน
มีเนื้อหาที่ต้องระบุในเอกสารยื่นประมูลสิทธิ์ประกอบด้วย
1)    แหล่งที่มาของผู้ชมงาน
2)    ระเบียบวิธีการคาดการณ์จำนวนผู้ชมงาน
3)    คาดการณ์ลักษณะ/ศักยภาพ/ประเภทผู้เข้าชมงานจากแต่ละแห่ง
4)    ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมงาน
5)    ช่วงเวลาที่มีผู้เข้าชมงานจำนวนมาก
6)    Promotionการเข้าชม  สำหรับกลุ่ม/องค์กรผู้เกี่ยวข้อง
7)    กิจกรรมและงานพิธีต่างๆ
8)    ความสัมพันธ์ของแนวคิดหลักกับความสนใจของผู้ชมงาน
9)    สำรวจทัศนคติในการเข้าเยี่ยมชมงาน
10)    แผนการขายบัตรเข้าชมงาน
ที่พักอาศัยสำหรับผู้ชมงานและผู้ปฏิบัติงาน
มีเนื้อหาที่ต้องระบุในเอกสารยื่นประมูลสิทธิ์ประกอบด้วย
1)    ความจุและปริมาณที่พักอาศัยที่มีอยู่
2)    ระดับราคาที่พักอาศัย
3)    ความเพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าชม
4)    การคาดการณ์ด้านการลงทุนด้านที่พักอาศัยในระยะยาว
5)    การคมนาคมขนส่งไปยังแหล่งพักอาศัย
6)    หมู่บ้านเอ็กซ์โป ( Expo Village)

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด