รายงานผลความก้าวหน้าโครงการจัดการแก้ไขปัญหาขยะ สัปดาห์ที่ 9/2558เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานผลความก้าวหน้าโครงการจัดการแก้ไขปัญหาขยะ สัปดาห์ที่ 9/2558

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09:43 น.

 อ่าน 583,540

รายงานความคืบหน้าการบริหารจัดการขยะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในสัปดาห์ที่ 9/2558 (ระหว่างวันที่ 3 - 8 มีนาคม 2558)


โครงการจัดการแก้ไขปัญหาขยะ มีผลการดำเนินการดังนี้
- ผลการดำเนินงานด้านการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมีความคืบหน้า 18.20 %(จากค่างาน 42.41% รวม 7 ด้าน) 
ด้านงานสูบน้ำ ผลการดำเนินงานสะสม 100 %
ด้านงานขุดดินขนย้าย ผลการดำเนินงานสะสม 63.67 %
ด้านงานบดอักดินเดิม ผลการดำเนินงานสะสม 47.66 %
ด้านงาน Gectextile ผลการดำเนินงานสะสม 32.39 %
ด้านงาน GCL ผลการดำเนินงานสะสม 31.11 %
ด้านงานขุดดินเดิมขนย้ายบดอัดแน่น ผลการดำเนินงานสะสม 52.29 %
ด้านงานทรายหยาบ(รองพื้นบ่อ) ผลการดำเนินงานสะสม 55.28 %
- งานขนย้ายขยะมีความคืบหน้า 111.90 % โดยขนขยะไปแล้ว 223,865 ตัน 
- งานอำนวยการดำเนินการไปแล้ว 1 งาน จาก 2 งาน 
 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ได้ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมฯ โดยได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแห่งใหม่ให้เกิดความยั่งยืน ได้ผลสรุปเป็น2 แนวทางดังนี้

1.      มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งแห่งใดเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเป็นผู้ดูแลสิ่งก่อสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

2.      วิธีการดำเนินการร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพศูนย์ประสานงานและมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆที่สมัครใจเข้าร่วมในการบริหารจัดการ ที่ผ่านความเห็นชอบ จะต้องบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU)
 

โดยมติที่ประชุมยังไม่ได้ข้อสรุปทั้ง 2 แนวทาง เห็นควรให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุม workshop เพื่อหารูปแบบการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแห่งใหม่ให้เกิดความยั่งยืนที่ดีที่สุดต่อไป

อ่านรายละเอียดต่อได้ที่ http://www.ayutthaya.go.th/garbage/report/re9.PDF


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด