มติ ครม.๒๙ ม.ค.๕๖ เห็นชอบกระทรวงวัฒนธรรม ซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด ในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มติ ครม.๒๙ ม.ค.๕๖ เห็นชอบกระทรวงวัฒนธรรม ซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด ในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 10:13 น.

 อ่าน 1,880

 สืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖  ได้มีมติเห็นชอบ

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการฟื้นฟู บูรณะ ซ่อมแซมโบราณสถานที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย  โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงวัฒนธรรมใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน 120,000 ล้านบาท) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟู บูรณะ ซ่อมแซมโบราณสถานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย จำนวน 11 รายการ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ ดังนี้
1. งานบูรณะวัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง
2. โครงการบูรณะโบราณสถาน วัดเกาะพญาเจ่ง จังหวัดนนทบุรี
3. โครงการบูรณะโบราณสถาน วัดกู้ จังหวัดนนทบุรี
4. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน วัดโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่
6. วัดนายโรง กรุงเทพมหานคร (ระบบป้องกันและระบายน้ำ พระอุโบสถ งานบูรณะจิตรกรรมฝาผนัง)
7. โครงการบูรณะโบราณสถาน วัดชลอ จังหวัดนนทบุรี
8. อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด
9. อาคารสำนักงานและพื้นที่บริเวณ สำนักศิลปากรที่ 11 จังหวัดอุบลราชธานี
10. งานซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (อุทยานประวัติศาสตร์วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ คุ้มขุนแผน วิหารหลวงพ่อมงคลบพิตร พระราชวังโบราณ สำนักงานอุทยานฯ ลานจอดรถนักท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
11. วัดพระยาศิริไอศวรรย์ กรุงเทพมหานคร  

        ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว   โดยให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอนต่อไป


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด