มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

ผู้เขียน:  เปรมสุดา รื่นมิตร์ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 11:34 น.

 อ่าน 11,045

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงมาตรการประหยัดในการเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 ในส่วนของค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการฝึกอบรมและการประชุม และค่าอาหาร

ในการประชุมให้เหมาะสมกับค่าครองชีพและสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยเห็นชอบปรับอัตราเพิ่มขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มการฝึกอบรมและการประชุม

                1.1 อบรม/ประชุมในสถานที่ราชการเบิกได้ไม่เกิน 35 บาทต่อมื้อต่อคน

                1.2 อบรม/ประชุมในสถานที่เอกชนเบิกได้ไม่เกิน 50 บาทต่อมื้อต่อคน

2. ค่าอาหารในการประชุมเบิกได้ไม่เกิน 120 บาทต่อมื้อต่อคน

                สำหรับภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้น ให้พิจารณาใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีของแต่ละส่วนราชการตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

สาระสำคัญของเรื่อง

                กค. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า

     1. เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 มกราคม 2556 และมาตรการการคลังและการเงินเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 300 บาท/วันทั่วประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จึงจำเป็นต้องปรับปรุงมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่ายที่คณะรัฐมนตรีมีมติไว้เดิม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552

     2. สำหรับการปรับเพิ่มอัตราค่าอาหารและค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมภายในประเทศซึ่งดำเนินการได้โดยอำนาจของ กค. ซึ่งกค. ได้ดำเนินการและแจ้งให้ส่วนราชการเพื่อทราบและถือปฏิบัติแล้ว 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด