ขอเชิญร่วมพิธีเปิดสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในวันที่ 21 มีนาคม 2556เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในวันที่ 21 มีนาคม 2556

ผู้เขียน:  ปราณี แจ่มแจ้ง จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13:51 น.

 อ่าน 5,074

            ขอเชิญร่วมพิธีเปิดสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (อยุธยาพาวิเลียน)   สี่แยกวรเชษฐ์ ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556 เวลา ๑๓.๐๐ น พร้อมทั้งเยี่ยมชมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   สำหรับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  เป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล โดยกําหนดเป็นวาระเร่งด่วน ที่ดําเนินการในปี ๒๕๕๕ สําหรับเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนแบบดอกเบี้ยตํ่าหรือปลอดดอกเบี้ย ในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้เพื่อการพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ และสวัสดิการให้แก่สตรี รวมถึงการพัฒนา ศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรีการพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้นํา และการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ 

ทั้งนี้ รัฐบาลมุ่งเน้นที่จะทํางานร่วมกับองค์กรสตรีตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เพื่อให้โอกาสสตรีในทุกพื้นที่ ทุกชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมพัฒนา เพื่อสตรีทุกคน โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรณ์สตรีต่างๆ ในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให้สตรีไทยได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาสตรี ในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

อยุธยาพาวิเลียน

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

อยุธยาส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าขาวม้าไทย


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด