กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดโครงการอบรมการดำเนินการตามระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (CAQC)เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดโครงการอบรมการดำเนินการตามระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (CAQC)

ผู้เขียน:  เฉลิมชัย แม้นทอง จาก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 08:52 น.

 อ่าน 3,377

 กตส. จัดอบรมเสริมทักษะผู้สอบบัญชี เรียนรู้การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ 

     กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดโครงการอบรมการดำเนินการตามระบบมาตรฐานการควบ
คุมคุณภาพงานสอบบัญชี (CAQC) มุ่งเติมเต็มองค์ความรู้ทางวิชาชีพการสอบบัญชีแก่
บุคลากร ให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานที่กำหนด พร้อมสร้างความมั่นใจให้ภาคสหกรณ์
และประชาชน

    นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า ตามที่กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ได้คัดเลือกกระบวนการดำเนินการตาม
ระบบมาตรฐานควบคุมคุณภาพงานสอบ
บัญชี (CAQC)
เป็นข้อเสนอสร้างความโปร่งใสให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนผู้รับ
บริการ และได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการกิจกรรมตามข้อเสนอ ทั้งในการ
ปรับปรุงกฎระเบียบ พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน พัฒนาบุคลากร เสริมสร้างพลังประชาชน และผู้รับ
บริการ เพื่อเติมเต็มช่องว่างในส่วนที่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการทุจริตได้ รวมทั้งเพื่อสร้างความ
มั่นใจให้กับภาคประชาชนว่า การดำเนินการตามระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
(CAQC) จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสหกรณ์และมวลสมาชิกตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง
    อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า ดังนั้น กรมฯ จึงได้จัดให้มีอบรมพัฒนาความรู้แก่ข้า
ราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชี และเปิดช่องทางการเข้ามามีส่วนร่วมแก่สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ตามโครงการข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใส กระบวนการดำเนินการ
ตามระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (CAQC) ขึ้น นอกจากนี้ ยังจัดให้มี
โครงการการพัฒนาการปฏิบัติงานสอบบัญชีและการจัดทำงบการเงินสหกรณ์ สำหรับผู้
ปฏิบัติงานสอบบัญชี เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการ
สอบบัญชี และการจัดทำงบการเงินของสหกรณ์ สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้งานสอบบัญชีเกิดความถูกต้อง มีคุณภาพเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์และสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี โดยมีข้าราชการกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ (ผู้สอบบัญชี) และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี รวมทั้งผู้แทนสหกรณ์ภาค
การเกษตรในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1, 2 และ 10 เข้ารับการอบรม

    
"จากโครงการอบรมดังกล่าว มุ่งหวังว่าจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาความรู้ด้าน
วิชาชีพสอบบัญชี สามารถนำความรู้ไปพัฒนางานสอบบัญชีได้อย่างเหมาะสมและนำความรู้ ที่ได้
รับไปให้คำแนะนำแก่สหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตลอดจนระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ภาคสหกรณ์และประชาชนเกิดความความเชื่อมั่นในระบบ
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีที่ได้คุณภาพและมาตรฐานตามหลักสากลต่อไป”

    
ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 26– 28 มีนาคม 2556 จัดให้มีการอบรมขึ้นที่ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 2 เข้ารับการอบรม.


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด