๒๖ ส.ค. ๕๖ เปิดตัวจังหวัดอัจฉริยะ เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๖ ส.ค. ๕๖ เปิดตัวจังหวัดอัจฉริยะ

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09:43 น.

 อ่าน 2,558

 

ในวันนี้ (๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖) นายชูเกียรติ  บุศยรัตน์  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เดินทางไปเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Smart Province ที่จังหวัดนครนายก เพื่อไปสังเกตการณ์และนำรูปแบบการพัฒนาด้าน ICT มาประยุกต์ใช้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการเตรียมพร้อมรับประชาคมอาเซียน ในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเน้นการบูรณาการด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข่าวสารของภาครัฐ และภาครัฐต้องให้บริการแก่ประชาชนและเอกชนด้วยระบบบริการแบบออนไลน์ ณ จุดเดียว ทุกที่ ทุกเวลา อย่างมีคุณภาพ


ดังนั้น จึงต้องสร้างความพร้อมและผลักดันให้เกิดข้อมูลและเอกสารของรัฐที่เกี่ยวข้องกับประชาชนให้เป็นระบบเปิด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และเชื่อมโยงการปฏิบัติการร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระบวนการทำงานระหว่างระบบสารสนเทศภาครัฐที่มีความแตกต่างกันได้อย่างอัตโนมัติ บน “มาตรฐานเปิด” และเป็นที่ยอมรับกันในระดับสากล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

โครงการสมาร์ท โพรวินซ์ (Smart Province) หรือ “จังหวัดอัจฉริยะ”  ได้เลือกจังหวัดนครนายกให้เป็นต้นแบบ โดยมีแนวทาง คือ
๑. ผลักดันโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไอที อินฟราสตรัคเจอร์ (IT Infrastructure) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเทคโนโลยี
๒. ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริการประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเจ้าหน้าที่รัฐ ๓. การให้บริการข้อมูลที่จำเป็นสำหรับประชาชนในระดับหมู่บ้าน โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณภาพ เข้าไปใช้ในการบริหารจัดการ

โดยมีตัวชี้วัด ๕ ตัว คือ
๑. ผลผลิตมวลรวมเพิ่มขึ้น
๒.รายได้ประชากรต่อหัวต่อปีเพิ่มขึ้น
๓. การกระจายรายได้ของประชาชนดีขึ้น
๔. ความสุขมวลรวมของประชาชนดีขึ้น และ
๕. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการภาครัฐลดลง

เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาวิสัยทัศน์ในแต่ละจังหวัดโดยจัดทำแนวความคิดหลักในการบูรณาการการบริหารงานระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่นเข้าด้วยกัน

ความก้าวหน้าของจังหวัดนครนายก
ปัจจุบันทำ ๔ อำเภอ ๔๐๐ หมู่บ้านใน จ.นครนายก โดยเด็กนักเรียนจะสามารถใช้เทคโนโลยีไร้สายในการค้นคว้าข้อมูลถือเป็นการศึกษา ๔ มิติ โดยสามารถบันทึกกิจกรรมแล้วนำเสนอผ่านเว็บไซต์ที่จัดตั้งขึ้น และผู้ปกครองสามารถเข้าเว็บไซต์เพื่อตรวจผลการเรียนและเข้าดูกิจกรรมการเรียนการสอนของเด็กนักเรียน

จากแผนผังโครงสร้างการจัดการพื้นฐานของ โครงการ สมาร์ท โพรวินซ์ โดยกระทรวงไอซีทีจะเป็นหน่วยงานหลักในการช่วยผลักดันและประสานงานร่วมกับหน่วยงานกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ในภาครัฐเพื่อให้เกิดรูปธรรมของโครงการดังกล่าวอย่างแท้จริงในแต่ละด้าน คือ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านการให้บริการกับประชาชน ด้านความรู้ และด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น

ทั้งนี้ จะประเมินผลงานโครงการ สมาร์ท โพรวินซ์ จังหวัดนครนายกในช่วงสิ้นปี และเลือกโมเดลที่ประสบผลสำเร็จก่อนขยายไปอีก ๑๐ จังหวัด ซึ่งอาจจะไม่ครบทั้ง ๓๒ มิติ ก็ได้ ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิภาคของแต่ละจังหวัดด้วย
 

แหล่งข่าวอ้างอิง และภาพประกอบ : www.dailynews.co.th

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด