การสมัครเข้ารับการคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 5เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 5

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 10:46 น.

 อ่าน 1,396

           ด้วยสถาบันพระปกเกล้า  ได้เปิดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริม

สร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 5 ซึ่งผู้เข้าศึกษาประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภา นักการเมืองระดับชาติ

และระดับท้องถิ่น ข้าราชการการเมือง นักบริหารระดับสูงจากภาคเอกชนและองค์กรพัฒนา

เอกชน ฯลฯ จำนวน 90 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ

ความขัดแย้งและสันติวิธี และสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคลภาคส่วนต่างๆ มาวิเคราะห์

แก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้างสันติสุขอันดีในสังคม   เปิดรับสมัครวันที่ 28 ตุลาคม -

15 พฤศจิกายน 2556 (เวลาราชการ) เรียนทุกวันศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น. รวมทั้งหมด

9 เดือน  ผู้สมัครต้องเข้าศึกษาได้เต็มเวลา โดยรายละเอียดใบสมัครและรายละเอียดหลักสูตร

สามารถดาวน์โหลดได้ที่   www.kpi.ac.th และส่งใบสมัครพร้อมหนังสือยินยอมจากหัวหน้า

หน่วยงานและหนังสือรับรอง ภายในวันที่  15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16.00 น. ณ 

สถาบันพระปกเกล้า

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด