ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2557 เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2557

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15:30 น.

 อ่าน 1,930

การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เรียนเชิญ นายนัทธี บ่อสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเกียรติมอบชุดเสื้อสูทเกียรติยศและประกาศเกียรติคุณให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 2557 ดังนี้
1. นายบันเทิง  สงเคราะห์ธรรม      กำนันตำบลบ้านชุ้ง  อำเถอนครหลวง
2. นายสมหมาย เฉลิมทอง             กำนันตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน
3. นางวรรณนภา มีนิล                 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย
4. นายภานรินทร์ บำรุงวงษ์           ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย

มอบโล่และประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุน
1. มูลนิธิมงคลบพิตร
2. หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกและเข้าร่วมการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี 2557 ดังนี้
1. โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ระดับประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยา
2. โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
3. โรงเรียนที่เข้าร่วมการคัดเลือก ระดับปรถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนประตูชัย  โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม  โรงเรียนเซนต์แมรี
4. โรงเรียนที่เข้าร่วมการคัดเลือก ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์  โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา)

มอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านงามวัฒนธรรม
ด้านบุคคล  ได้แก่  นายสวย สิริปริญญา  รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด
ด้านองค์กร  ได้แก่  สภาวัฒนธรรมตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา

มอบเกียรติบัตรให้กับรากวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน" ระดับจังหวัด ประจำปี 2557
ด้านประเพณี   ประเพณีสมโทชแม่โพสพ  ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย
ด้านศิลปะการแสดง  โขนสด คณะ "จำลองทวีศิลป์" ตำบลตลาดชิด อำเภอผักไห่
ด้านอาหาร  กาละแม  ตำบลบางซ้าน อำเภอบางซ้าย
ด้านผ้าทอ  ผ้าลายดอกจอก  ตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช

มอบโล่ประกาศเกียตริคุณให้แก่กลุ่มบริษัท "CATEMAG" ที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมีและวัตถุอันตรายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2557  ดังนี้
1. บริษัท เคมแม็กอุตสาหกรรม จำกัด
2. บริษัท นำชัยอุตสาหกรรม จำกัด
3. บริษัท เซฟทรานส์ จำกัด
4. บริษัท ออโต้ คอนเทนเนอร์ จำกัด
5. บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด
6. บริษัท สยามพีวีซี  เคมีคอลล์ จำกัด
7. บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
8. บริษัท บี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
9. บริษัท ดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
10. บริษัท อดิตยา เบอร์ลา เคมีคัลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด