ประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านชุมชน ด้านเกษตร ด้านอุตสาหกรรมและด้านการใช้ประโยชน์จากแม่่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก ครั้งที่ 2เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านชุมชน ด้านเกษตร ด้านอุตสาหกรรมและด้านการใช้ประโยชน์จากแม่่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก ครั้งที่ 2

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 13:12 น.

 อ่าน 1,951

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยาญน ๒๕๕๗ นางสาวสุนันท์ อังเกิดโชค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สภาอุตสาหกรรม  หอการค้า ผู้นำท้องถิ่น   ร่วมประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านชุมชน ด้านเกษตร ด้านอุตสาหกรรมและด้านการใช้ประโยชน์จากแม่่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก ครั้งที่ ๒  ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๔ ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดย ศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มานำเสนอระบบที่พัฒนาขึ้น  โครงการดังกล่าวใช้งบประมาณในการดำเนินการ ทั้งสิ้น ๑๐ ล้านบาท  เพื่อจัดทำระบบ GIS ให้กับ ๔ จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ (พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี  นนทบุรี และ สระบุรี)

     ฝ่ายมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้ดำเนินการออกแบบระบบ
ได้ประกาศเปิดตัวระบบ www.hydromotics.com/mapbase/index.php  

และรับข้อเสนอจากการประชุม โดยจะเร่งไปดำเนินการเพิ่มเติม  อาทิ การเพิ่มพิกัดเขื่อนป้องกันตลิ่ง โรงงานริมแม่น้ำ ท่าเรือ เส้นทางการคมนาคม การจัด ZONING   ผังเมืองรวม ที่เป็นปัจจุบัน  เพิ่มรายละเอียดชื่อแม่น้ำ ลำคลองในแผนที่เพื่อให้แผนที่ GIS  มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อผู้นำไปใช้  การจัดทำแผนที่ที่แสดงถึงระดับสูงต่ำของพื้นที่เชื่อมโยงกับการระบายน้ำจากเขื่อน  เพื่อทำนายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น  รวมถึงพัฒนารูปแบบให้สามารถนำเสนอรายงานในรูปตารางแสดงรายการและพิมพ์ไปใช้งานได้  ทั้งนี้  ฝ่ายมหาวิทยาลัยจะนำไปพัฒนาหลักสูตรและจัดการอบรมให้กับผู้ใช้งานของจังหวัดต่อไป  ซึ่งจะมีการนำเสนอผลการปรับปรุงให้จังหวัดตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งในราวสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๕๗  

ผู้เข้าร่วมสัมมนา ฟังคำอธิบายการใช้งานโปรแกรม 

(มุมขวาบน) มหาวิทยาลัยนำเสนอผลงาน

รับฟัง และมีการนำเสนอร่วมกัน  เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงให้ตรงกับการใช้งาน


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด