การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 5/2557เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 5/2557

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09:57 น.

 อ่าน 1,841

วันนี้ (21 ต.ค.57) นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่5/2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558
2. มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก
3. สำนักงบประมาณแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบให้ จ.พระนครศรีอยุธยาดำเนินการตามผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามที่ขอทำความตกลงไปได้ โดยมีผลใช้บังคับวันที่ 1 ตุลาคม 2557  เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 ประกาศใช้บังคับแล้ว จำนวน 6 โครงการ 24 กิจกรรม 1 รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ 175,754,100 บาท
4. การประกาศใช้และส่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2562) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี อ.บางปะหัน แจ้งขอคืนเงินและยกเลิกโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2556)

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา
1. การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการของที่ทำการปกครอง จ.พระนครศรีอยุธยา เสนอเรื่องการติดตั้งกล้องวงจรปิด (Close-Circuit Televition : CCTV) ณ อ.พระนครศรีอยุธยา (บริเวณพื้นที่เกาะเมือง)
2. การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 8 โครงการ/กิจกรรม


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด