กำจัดขยะ กำจัดผักตบชวา เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ชาวอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กำจัดขยะ กำจัดผักตบชวา เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ชาวอยุธยา

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 15:14 น.

 อ่าน 2,312

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นการประชุมร่วมกันครั้งแรกระหว่าง คสช.และ ครม. ซึ่งตกลงว่าจะประชุมร่วมกันเดือนละ ๑ ครั้ง  เพื่อติดตามผลงานการทำงาน 

กิจกรรมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เตรียมดำเนินการเพื่อประโยชน์สุขสู่พี่น้องประชาชน  สรุปได้ดังนี้

๑. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เร่งดำเนินโครงการที่มีประโยชน์สุขต่อประชาชน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่

๑.๑)  การกำจัดขยะ  ซึ่งจังหวัดจะเร่งจัดการขยะสะสมที่อยู่ ณ ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยาให้หมดไปโดยเร็ว รวมถึงการกำจัดขยะตกค้าง  วางวิธีการมาตรการสำหรับสร้างจิตสำนึกในการลดขยะ  และอยู่ระหว่างจะดำเนินการก่อสร้างสถานที่กำจัดขยะให้ถูกระบบอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย เป็นเงิน ๕๔๖,๒๗๑,๔๐๐ บาท และ จากกรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน ๑๓๔ ล้านบาท  อ่านต่อ>>
๑.๒) กำจัดผักตบชวา โดยการให้ท้องถิ่นรับผิดชอบในพื้นที่ หากเป็นผักตบชวาในคลองชลประทาน หน่วยงานกรมชลประทานจะกำจัด และผักตบชวาในแม่น้ำจะให้หน่วยงานกรมเจ้าท่า หรือศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๑ กำจัดเพราะมีเครื่องมืออุปกรณ์  ที่ผ่านมาได้กำจัดไปแล้วกว่าแสนตัน 
๑.๓) การให้บริการศูนย์ดำรงธรรมได้แอย่างมีประสิทธิภาพ ในทุกพื้นที่ของจังหวัด เพื่อให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้คำปรึกษา จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว แก้ไขเร็ว และมีโทรศัพท์หมายเลข ๑๕๖๗ รับเรื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๒. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นไป การให้ความสำคัญในการจัดทำโครงการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะยึด การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ (Area Based) ซึ่งจังหวัดมีคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) จะสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินการได้ ในโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำโดย นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ ได้นำแนวทาง Area Based มาใช้อย่างจริงจัง เนื่องจากขั้นตอนวิธีการ กระบวนการคิดกลั่นกรอง มาจากตัวแทนของทุกภาคส่วนในจังหวัดร่วมกันคิด ร่วมกันวางตำแหน่งทิศทางการพัฒนาของจังหวัด  โดยกำหนดเป็นวาระของจังหวัดเรียก Agenda ซึ่งจะเป็นกรอบในการกำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม และจัดส่งให้ส่วนกลางได้ภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

๓. การประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าไม่มีการยุบเลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

๔.การแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน

๕. การตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรและพิจารณาทบทวนแนวทางการจ่ายเงินและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆของมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

๖. การพิจารณาแนวทางการกำหนดอำนวยความยุติธรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ยากจนให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

๗.กำหนดมาตรการติดตามผลการฟื้นฟูผู้ติดยาและพิจารณากำหนดแนวทางแก้ไขพื้นที่ควบคุมนักโทษคดียาเสพติดที่มีจำกัด

๘.ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชทดแทน ปลูกพืชหมุนเวียน

๙.การจัดพื้นที่ทำกินหรือใช้ประกอบอาชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบในการจัดระเบียบสังคม

๑๐.การสนับสนุนการสัญจรด้วยรถจักรยาน เรื่องนี้จังหวัดได้มอบหมายให้แขวงการทางอยุธยา เป็นเจ้าของเรื่องในการเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ โดยจะบูรณาการการทำงานจากเดิมซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดได้เสนอขอรับงบประมาณไว้ ๖๒ ล้านบาท 
- ปัจจุบันนักท่องเที่ยว และผู้ที่นิยมสัญจรด้วยจักรยาน ได้ใช้เส้นทางสายบางปะอินเข้าเมือง ขับขี่กันจำนวนมาก แต่เนื่องจากมีปัญหาไหล่ทางต้องปรับปรุงให้เป็น Bike Lane เสียก่อน จึงจะมีความปลอดภัย

>> อ่านต่อ ข้อสั่งการ

 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด