การประชุมวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เรื่อง แจ้งมติ อ.ก.น.จ. เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จากห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เรื่อง แจ้งมติ อ.ก.น.จ. เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จากห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 21:25 น.

 อ่าน 2,045

วันนี้ (8 ธค.57) เวลา 15.30 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี (รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ร่วมประชุมวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เรื่อง แจ้งมติ อ.ก.น.จ. เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จากห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
มติที่ประชุม อ.ก.น.จ. ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 พฤศติกายน 2557
-การกำหนดกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2557-2560)
-หลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
-ปฏิทินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โดย ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
       ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร.
       ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
       ผู้แทนสำนักงานสำนักงบประมาณ


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด