เชิญไปร่วมปฏิบัติธรรม “โดยไม่ถือเป็นวันลา”เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เชิญไปร่วมปฏิบัติธรรม “โดยไม่ถือเป็นวันลา”

ผู้เขียน:  พงษ์พีระ ศรีโชติ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 14:51 น.

 อ่าน 4,019

           จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำ “โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และประโยชน์สุขของประชาชนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระชนมายุ ๘๘ พรรษา”  โดยกำหนดดำเนินโครงการระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๘  ณ ศูนย์/สำนักปฏิบัติธรรม ดังนี้
๑. ศูนย์ธรรมกมลา จังหวัดปราจีนบุรี
๒. ศูนย์ธรรมกาญจนา จังหวัดกาญจนบุรี
๓. ศูนย์ธรรมจันทปภา จังหวัดจันทบุรี
๔. ศูนย์ธรรมธานี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
๕. วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                จึงประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐร่วมกิจกรรมตามโครงการ โดยพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อยหน่วยงานละ ๒ คน โดยข้าราชการและพนักงานของรัฐที่ไปร่วมปฏิบัติธรรมตามโครงการ ถือเป็นวันปฏิบัติราชการ ไม่ถือเป็นวันลา  แต่ไม่ถือเป็นการไปปฏิบัติราชการ และให้เป็นไปโดยความสมัครใจ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง http://www.newsite.watmaheyong.org/index/index.php/th/faq/39-faq-2 หรือเขียนใบสมัครส่งได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนจะไปปฏิบัติธรรมอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๒๐ วัน (สอบถามเพิ่มเติม โทร ๐๓๕ ๓๓๕๔๖๘) 
การเข้าร่วมโครงการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะจัดพาหนะรับ – ส่ง ในการเดินทางไปและกลับ โดยรถจะออกจากศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ  -ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง ๑ คน/๑ รุ่น/๑ ศูนย์

                 -กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘          (โทรสาร ๐๓๕๓๓๕๔๐๓)


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด