การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 16:20 น.

 อ่าน 2,591

      ด้วยคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ แจ้งมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557

เรื่อง การปรับค่าตอบแทนของพนักงานราชการ  โดยเห็นชอบให้ปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว      

 ให้พนักงานราชการที่ได้รับการว่าจ้างในตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับกลุ่มงานซึ่งต้องใช้

วุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี  ที่มีอัตราค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละ 13,285 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่ม

การครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท แต่เมื่อรวมกับค่าตอบแทนแล้ว ต้องไม่เกินเดือนละ 13,285 บาท

และกรณีที่จำนวนเงินรวมกันแล้วมีค่าตอบแทนไม่ถึง 10,000 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้น

จากค่าตอบแทนอีกจนถึงเดือนละ 10,000 บาท โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด