โครงการพัฒนาผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถบรรทุกสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถบรรทุกสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:41 น.

 อ่าน 1,354

ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการเปิดอบรม "โครงการพัฒนาผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถบรรทุกสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558"
โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะเป็นหน่วยงานราชการสังกัดกรมการขนส่งทางบก ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงคมนาคม ให้มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาจากอุบัติเหตุทางถนน และตามแผนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560) ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพฤติกรรมคนขับรถบรรทุก ให้ได้มาตรฐานประสิทธิภาพ และความปลอดภัย เพิ่มศักยภาพและความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนน อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันเพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สอดคล้องกับการที่รัฐบาลได้กำหนดให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ และต้องดำเนินการ "พัฒนาสมรรถนะของผู้ใช้รถใช้ถนน (Road Users) ให้มีความปลอดภัย" ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่างๆ มาโดยตลอด
นายธรรมศักดิ์ นาวิไลกุล ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ในจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับผู้ประกอบการขนส่ง และพนักงาน ขับรถบรรทุกในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ตระหนักและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ รวมทั้ง มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ร่วมใช้รถ ใช้ถนน เป็นการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน สนับสนุนการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วย จึงได้จัดให้มีการอบรมโครงการนี้ขึ้นโดยมีผู้เข้ารับการอบรม 200 คน
 

ข้อมูลจาก
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002817250652


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด