การประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2558เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2558

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 00:47 น.

 อ่าน 1,298

วันนี้ (28 ส.ค.58) เวลา 09.30 น.      นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ประธาน) นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รองผู้ว่าราชการจังหวัด   นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ   ประจำเดือนสิงหาคม 2558 และได้มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ตามลำดับ ดังนี้

การมอบรางวัลคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมการพัฒนา
ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น
   รางวัลชนะเลิศ    ได้แก่ บ้านหัวเมฆ  หมู่ที่ 8 ตำบลบางประแดง   อำเภอบางปะอิน
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   ได้แก่ บ้านนา  หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านนา  อำเภอมหาราช
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   ได้แก่ บ้านดง   หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านม้า  อำเภอบางปะหัน
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3   ได้แก่ บ้านพลับ  หมู่ที่ 6  ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี
ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่น ชาย
   รางวัลชนะเลิศ    ได้แก่ นายชอบ  รักษา     ตำบลบ้านหลวง     อำเภอเสนา
ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่น หญิง
   รางวัลชนะเลิศ    ได้แก่ นางอนงค์  คงบุตร   ตำบลบ่อโพง    อำเภอนครหลวง        
ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชนที่กรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุน
   รางวัลชนะเลิศ      ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.)    บ้านบึงวังน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลวังน้อย  อำเภอวังน้อย
ประเภทศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ระดับตำบลดีเด่น
   รางวัลชนะเลิศ      ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล(ศอช.ต.)  ตำบลดอนหญ้านาง  อำเภอภาชี
ประเภทศูนย์เรียนรู้ชุมชนดีเด่น
   รางวัลชนะเลิศ     ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหลวง   หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหลวง อำเภอเสนา
ประเภทกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น
   รางวัลชนะเลิศ     ได้แก่ กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี   หมู่ที่ 3  ตำบลวังน้อย อำเภอวังน้อย
ประเภทกลุ่มอาชีพ OTOP ดีเด่น
   รางวัลชนะเลิศ    ได้แก่ กลุ่มอาชีพจักสานบ้านโรงราช   หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ประเภทกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่น
   รางวัลชนะเลิศ    ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลหน้าไม้   หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าไม้ อำเภอบางไทร
ประเภทโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ดีเด่น
   รางวัลชนะเลิศ    ได้แก่ บ้านวังแดงเหนือ   หมู่ที่ 1 ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ
ประเภทผู้นำวิถึชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น
   รางวัลชนะเลิศ    ได้แก่ นายอนงค์  มีหลาย   หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าไม้ อำเภอบางไทร
ประเภทครอบครัวพัฒนาดีเด่น
   รางวัลชนะเลิศ    ได้แก่ นางประภัสสร  ภาคพิจารณ์    หมู่ที่ 8 ตำบลบางประแดง อำเภอบางปะอิน

การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดมารยาทไทยประจำปี 2558 พร้อมเงินรางวัล จำนวน 24 คน ดังนี้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
1.รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา  อำเภอพระนครศรีอยุธยา
-เด็กชายปุณณวิช  ศิริอารยพันธ์       -เด็กหญิงวริศรา  จันทรวงศา
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  โรงเรียนนครหลวง (พิบูลย์ประเสริฐวิทย์)  อำเภอนครหลวง
-เด็กชายศิวกร  ช่่วยพยุง                  -เด็กหญิงอารยา  ปิ่นทอง
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  โรงเรียนวัดบ้านอ้อ อำเภอผักไห่
-เด็กชายกรวิชญ์  คล้ายทิพย์            -เด็กหญิงณรินธรณ์  กุลพันธ์
4.รางวัลชมเชย  ได้แก่  โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)  อำเภอผักไห่
-เด็กชายศตวรรษ  สืบฤกษ์               -เด็กหญิงนัชชนันท์  ประมวลสุข
ระดีบมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  อำเภอพระนครศรีอยุธยา
-เด็กชายทรงพล  สุประพนธ์              -เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไชยมงคล
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์  อำเภอพระนครศรีอยุธยา
-เด็กหญิงมนัสนันทฺ  ทองศักดิ์           -เด็กหญิงณิชกานต์  ตุลสมจิตร
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  โรงเรียนอุทัย  อำเภออุทัย
-เด็กชายไพฑูรย์  สุขสวัสดิ์                -เด็กหญิงตวงทอง  หวังดี
4.รางวัลชมเชย  ได้แก่  โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา  อำเภอลาดบัวหลวง
-เด็กชายณัฐพล  พฤกษจิรวัฒนา      -เด็กหญิงวรรณภา  สุชจิตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
1.รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  อำเภอพระนครศรีอยุธยา
-นายสุทิวัส  สีดี                              -นางสาวดารณี  ทองเภาว์
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์  อำเภอพระนครศรีอยุธยา
-นางสาววริศรา  มากรต                  -นางสาวณิชกานต์  สุนทรนันท์
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา  อำเภอลาดบัวหลวง
-นายอดศักดิ์  ใดงาม                      -นางสาวประภัสสร  เพ็ชร์จิตต์
4.รางวัลชมเชย  ได้แก่  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  อำเภอพระนครศรีอยุธยา
-นายรวินท์  มีวุฒิสม                       -นางสาวนลินรัตน์  ปทุมวรรณรัฐ

การมอบโล่รางวัลผู้ชนะเลิศการแข่งขันฝีมือคนพิการ
รางวัลเหรียญทอง (สาขาสานตะกร้า)  ได้แก่  นายสมยศ  สังข์มาลัย
รางวัลเหรียญทองแดง (สาขาประดิษฐ์วัสดุสิ่งของเหลือใช้)  ได้แก่  นางสาวฐิติรัตน์  โยทุม
รางวัลชมเชย (สาขาประกอบวงจรอิเลคทรอนิคส์)  ได้แก่  นายยงยุทธ  ผูกนิยม


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด