มหาดไทย มอบของขวัญปีใหม่ 2559 แก่พี่น้องประชาชน 16 ชิ้นงาน ภายใต้แนวคิด “เสริมสร้างชีวิตใหม่ ให้คนไทยมีความสุข”เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มหาดไทย มอบของขวัญปีใหม่ 2559 แก่พี่น้องประชาชน 16 ชิ้นงาน ภายใต้แนวคิด “เสริมสร้างชีวิตใหม่ ให้คนไทยมีความสุข”

ผู้เขียน:  ธนิษฐา พงษ์จันทร์ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08:57 น.

 อ่าน 2,319

มหาดไทย มอบของขวัญปีใหม่ 2559 แก่พี่น้องประชาชน 16 ชิ้นงาน

ภายใต้แนวคิด “เสริมสร้างชีวิตใหม่ ให้คนไทยมีความสุข”

 

           เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 58  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบให้ทุกกระทรวงดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม เพื่อมอบเป็น “ของขวัญปีใหม่ ให้กับประชาชน” โดยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีภารกิจในเรื่องการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน งานบริการประชาชน และงานบริการด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา จึงได้คัดเลือกผลงานที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งได้จัดทำโครงการพิเศษเพื่อเป็นของขวัญมอบให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ภายใต้แนวคิด “เสริมสร้างชีวิตใหม่ ให้คนไทยมีความสุข” โดยกระทรวงมหาดไทยได้น้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สู่สังคมไทย สร้างชีวิตใหม่ประชาชน โดยกลไกประชารัฐ ผ่าน 16 กิจกรรมสำคัญ

ด้านการบริการ มีดังนี้

1)“รวดเร็ว เห็นผล ทันใจ ใช้บริการศูนย์ดำรงธรรม” โดยจัดเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารในทุกเรื่อง เน้นการบูรณาการและปฏิบัติงานเชิงรุก จัดทีมช่วยฉุกเฉิน และเร่งรัดดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ กรณีไม่ยุ่งยากซับซ้อน ภายใน 24 ชั่วโมง และกรณีมีความยุ่งยาก ภายใน 7 วัน รวมทั้งเพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์หลายช่องทาง โดยขณะนี้ได้พัฒนาช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านระบบ Application Spond ทางมือถือ

2)“บัตรประชาชนไทย ใช้ได้ทุกบริการ ลดขั้นตอนการทำงาน ประหยัดค่าคัดสำเนา” โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการเข้าถึงบริการภาครัฐ และไม่ต้องคัดสำเนาบัตรเพื่อลดขั้นตอนและค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งเร่งพัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากเลขประจำตัวประชาชน และในกรุงเทพมหานคร ได้เพิ่มจุดบริการด่วนมหานครอีก 4 แห่ง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งได้จัดหาเครื่องอ่านข้อมูลบัตรประชาชน บริการในทุกสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ

3)“แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีสุข” โดยจัดทำแบบบ้านเป็นของขวัญปีใหม่ จำนวน 14 แบบ ประชาชนขอรับแบบได้ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และเปิดคลินิกบ้าน เพื่อให้คำปรึกษา และรับฟังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างบ้าน เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2559 เป็นต้นไป ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทั่วประเทศ

4)“สร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี” เน้นฟื้นฟูวิถีชุมชนดั้งเดิมของไทยที่ดีงามให้คงอยู่ โดยจัดกิจกรรมสร้างความเกื้อกูลภายในชุมชน เช่น การลงแขก การลงคลอง ครัวชุมชน ถนนสวย หน้าบ้านน่ามอง และ การแยกขยะ เพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน และเป็นพลังสำคัญในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

5)“ประปาสร้างสุขทุกครัวเรือน” โดยการประปานครหลวง (กปน.) ลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 10 % ผ่อนชำระ 1 ปีไม่มีดอกเบี้ย บริการสำรวจท่อรั่วฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดทำ “คลินิกประปา ประชามีสุข” ให้บริการตรวจสอบระบบประปาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – ก.พ. 2559 เพื่อตรวจสอบปัญหาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาระบบประปาภายในบ้านให้อยู่ในสภาพปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ

6)“ปากคลองตลาดโฉมใหม่ สินค้าปลอดภัย สดใหม่ตลอดปี” โดยปรับปรุงพัฒนาปากคลองตลาดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมทั้งปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบ ประชาชนจับจ่ายสะดวก สินค้าปลอดภัย และสะอาดสดใหม่ตลอดปี

7)“กาชาดและมหาดไทย ร่วมใจดูแล ผู้ยากไร้ทั่วถึง” โดยกระทรวงมหาดไทยมอบให้ทุกจังหวัดบูรณาการร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่เน้นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ยากไร้ในพื้นที่ ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง

ด้านการดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชน มีดังนี้

8)“สุขกายสุขใจ สัญจรปลอดภัย ตลอดปีใหม่ 2559” โดยจังหวัดและอำเภอเป็นศูนย์กลางบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน และท้องถิ่น ดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกเรื่องอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ 29 ธันวาคม 2558 – 4 มกราคม 2559 เน้นหนัก 2 มาตรการสำคัญ คือ “การป้องกัน” และ“การแก้ไขปัญหา” เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนตามโครงการ “ปีใหม่ตายเป็นศูนย์” เพื่อสร้างประเทศไทยให้เป็นเมืองปลอดภัย Safety Thailand ตามนโยบายของรัฐบาล

ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต มีดังนี้

9)“หนี้นอกระบบได้รับการแก้ไข ทุกอำเภอพร้อมใจ มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน” โดยสำรวจข้อมูลหนี้สินเกษตรกร และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ เพื่อลดจำนวนเกษตรกรที่ถูกยึดที่ดินทำกินให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างเป็นระบบ

10)“OTOP NEXT นวัตกรรมชุมชน สร้างคนสร้างรายได้” โดยจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่ และเร่งพัฒนา OTOP ระดับ 1-3 ดาว ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นทั้งในด้านการผลิต การบรรจุภัณฑ์ การบริหารจัดการ และเพิ่มช่องทางการตลาด โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา และเอกชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ OTOP ชุมชน

11)“สำนักงานที่ดินสร้างสุขทั่วไทย ลดค่าใช้จ่ายการโอนและจำนอง” โดยปรับลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิอสังหาริมทรัพย์ โอน ขายและจำนอง จากร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 0.01 และขยายเวลาการให้บริการประชาชน เพิ่มขึ้นวันละ 1 ชั่วโมง คือ ช่วงเวลา 08.30 – 17.30 น. เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558 – 28 เมษายน 2559

12) “เร่งรัดออกโฉนดที่ดินเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินให้ประชาชน” โดยจัดทำแผนที่รูปแปลงที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และเร่งรัดออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ รวมทั้งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) เพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เพื่อให้ประชาชนได้มีกรรมสิทธิ์ในการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องและได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย

ด้านการสร้างสังคมไทยให้อบอุ่น ได้แก่

13)“มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ” เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” ในปี 2568 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พัฒนาระบบบริการ และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น มีระบบเฝ้าระวังสุขภาพ/สุขภาวะด้วยตนเองและครอบครัว การสร้างเครือข่ายการจัดบริการผู้สูงอายุ และในส่วนของกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน จะเพิ่มบริการผู้ป่วยนอกแบบครบ 365 วัน และเปิดบริการคลินิกเฉพาะทาง เช่น คลินิกจักษุ และคลินิกแพทย์แผนไทย เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ตลอดทั้งปี

ด้านการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี มีดังนี้

14)“ท้องถิ่นไทย ใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข”โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ตลาด ภาชนะหรือรถขนส่งมูลฝอยและสถานที่กำจัดขยะ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและวินัยในการจัดการขยะอย่างจริงจัง เพื่อให้บ้านเมืองมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

15)“เมืองสว่างไสว ประชาชนปลอดภัย ห่วงใยลดโลกร้อน” โดยการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะชนิดLED ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 200 ดวงโคม ในเส้นทางสำคัญที่มีประชาชนใช้สัญจรเป็นจำนวนมาก และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 35,000 ครัวเรือน รวมทั้งติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะชนิด LED บริเวณโบราณสถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ จำนวน 9 แห่ง

16)“สวนสาธารณะร่มรื่น คืนถนนสวย คลองใส เส้นทางจักรยานปลอดภัย ของขวัญปีใหม่ประชาชน” โดยกรุงเทพมหานครจะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รอบบึงหนองบอน ให้เป็นสวนสาธารณะที่ร่มรื่น สวยงาม ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์ในการพักผ่อนและออกกำลังกายได้ และปรับปรุงเป็นศูนย์กีฬาทางน้ำ พร้อมเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งปรับปรุงผิวจราจรบริเวณรอบบึง และสวนสาธารณะอื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร เพื่อทำเป็นเส้นทางจักรยาน ตลอดจนเร่งรัดงานพัฒนาริมคลองต่างๆ

              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยได้เร่งรัดดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ซึ่งมีทั้งกิจกรรมที่จะดำเนินการในช่วงเทศกาลปีใหม่ และกิจกรรมที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนคนไทยมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และได้รับบริการจากภาครัฐอย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน.


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด