มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามโครงการสร้างความเข็มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้กับส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามโครงการสร้างความเข็มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้กับส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 14:38 น.

 อ่าน 1,051

วันนี้ (28 ม.ค.59)  เวลา 09:30 น.    ในการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม 2559    ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3  ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    นายประยูร รัตนเสนีย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามโครงการสร้างความเข็มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้กับส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รางวัลที่ 1  จำนวน 17 หน่วยงาน  ได้แก่
กลุ่ม XL: งบลงทุนเกิน 100 ล้านบาท จำนวน 1 หน่วยงาน คือ
                      -สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  คะแนนรวมร้อยละ  90.50
กลุ่ม L : งบลงทุนเกิน 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท  จำนวน 2 หน่วยงาน คือ
                     -แขวงทางหลวงพระนครศรีอยุธยา  คะแนนรวมร้อยละ  100.00
                     -แขวงทางหลวงอยุธยา  คะแนนรวมร้อยละ  100.00
กลุ่ม M : งบลงทุนเกิน 2 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท  จำนวน 2 หน่วยงาน คือ
                     -ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1  คะแนนรวมร้อยละ  100.00
                     -สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2  คะแนนรวมร้อยละ  100.00
กลุ่ม S : งบลงทุนเกิน 2 ล้านบาท  คะแนนรวมร้อยละ  100.00  จำนวน 12 หน่วยงาน คือ
                     -สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                     -ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
                     -สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
                     -ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา
                     -สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                     -สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                     -สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                     -สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                     -สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                     -สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                     -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                     -สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รางวัลที่ 2  จำนวน 4 หน่วยงาน  ได้แก่
กลุ่ม XL: งบลงทุนเกิน 100 ล้านบาท จำนวน 2 หน่วยงาน คือ
                      -สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา  คะแนนรวมร้อยละ  82.00
                      -สำนักเขตพื้นที่การประถมศึกษาเขตพื้นที่ 2  คะแนนรวมร้อยละ  82.00
กลุ่ม L : งบลงทุนเกิน 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท  จำนวน 1 หน่วยงาน คือ
                     -โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา  คะแนนรวมร้อยละ  91.50
กลุ่ม M : งบลงทุนเกิน 2 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท  จำนวน 1 หน่วยงาน คือ
                     -สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1  คะแนนรวมร้อยละ  99.50
กลุ่ม S : งบลงทุนเกิน 2 ล้านบาท  -ไม่มีหน่วยงานได้รับรางวัล-


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ (หน่วยงานภาครัฐ)
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด