การขอใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การขอใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14:37 น.

 อ่าน 4,625

                   ด้วยการมประมงได้ออกประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
มายื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ.2559  เพื่อให้ผู้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอยู่ในก่อนวันที่พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้มายื่นคำขอใบอนุญาตตาม
มาตรา 175  แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชกำหนดนี้บังคับใช้ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่
วันที่  27  เมษายน 2559 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559  ณ สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานประมงอำเภอ ในเขตพื้นที่ที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเมื่อยื่นคำขอแล้วให้ทำการเพะเลี้ยงสัตว์น้ำต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งคำสั่งไม่อนุญาต 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด