ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จ้างออกแบบป้ายบิลบอร์ดประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 อ่าน 259

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จากที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 1. ชื่อโครงการ จ้างออกแบบป้ายบิลบอร์ดประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 25 ต.ค. 60
เป็นเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ราคา/หน่วย(ถ้ามี) 0 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สืบราคาจากผู้มีอาชีพ จำนวน  3  ราย  โดยใช้ราคาต่ำสุดเป็นราคากลาง

1.บ.เจ.อาร์.พี.อาร์ท แอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอ 1,078,600.-บาท

2.บ.ลีโอแลนด์เซ็ท จำกัด เสนอราคา 1,000,000.- บาท

3.บ.พรรษสรณ์ 99 จำกัด เสนอราคา 1,089,000.-บาท


5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.นายมนตรี  ลังกาพินธุ์   ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

2.นายกิติพงศ์  อุระวัตร   ตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งจ่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3.นางสาววราพร  บุญลือ  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

4.นายวีระพล   มนตรี   ตำแหน่งนิติกรชำนาญการกำหนดซื้อเอกสาร 27 ต.ค. 60 ถึง 3 พ.ย. 60
กำหนดยื่นเอกสาร 6 พ.ย. 60 ถึง 6 พ.ย. 60
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 60
ดาวน์โหลดไฟล์
 
comments powered by Disqus
สนใจมากสุดในรอบเดือน
ข่าวในประเภทประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร