ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จ้างก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ อำเภอนครหลวง จาก อำเภอนครหลวง

 อ่าน 309

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จากอำเภอนครหลวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 1. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอนครหลวง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,683,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันบาท)
3. ลักษณะงาน

ก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก


4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 ก.ย. 60 เป็นเงิน 1,790,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ตแสนเก้าหมื่นบาท)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง

คำนวณราคากลางตาม แบบ ปร.4  และ ปร.5 จำนวน 27 ฉบับ


6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายปราโมทย์ นิติพจน์  ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)   ประธานกรรมการ

2.นางบงกช พันทอง  ตำแหน่ง นายช่างโยธา เทศบาลตำบลนครหลวง กรรมการ

3.นางสาวสิริกมล พวงงาม ตำแหน่งพนักงานราชการ กรรมการ


กำหนดซื้อเอกสาร 20 ต.ค. 60 ถึง 5 พ.ย. 60
กำหนดยื่นเอกสาร 6 พ.ย. 60 ถึง 6 พ.ย. 60
ประกาศเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 60
ดาวน์โหลดไฟล์
 
comments powered by Disqus
สนใจมากสุดในรอบเดือน
ข่าวในประเภทประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร