ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จ้างจัดกิจกรรมการแสดงแสง - เสียง งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 อ่าน 239

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จากที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 1. ชื่อโครงการ จ้างจัดกิจกรรมการแสดงแสง - เสียง งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 9 พ.ย. 60
เป็นเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) ราคา/หน่วย(ถ้ามี) 0 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สืบราคาจากผู้มีอาชีพ  จำนวน  3  ราย  ดังนี้

1. ใบเสนอราคา ของบริษัทเดอะ แลนด์ ออฟ อาร์ท  จำกัด  

2. ใบเสนอราคาของบริษัท สถิตย์วงศ์ จำกัด

3. ใบเสนอราคาของห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวันไลท์ แอนด์ ซาวด์ 


5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

1. นายมนตรี   ลังกาพินธุ์     ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ        ประธานกรรมการ

2. นายไฉน    เฉิดฉาย        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ                   กรรมการ

3. นายวีระพล   มนตรี          ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ                                       กรรมการกำหนดซื้อเอกสาร 10 พ.ย. 60 ถึง 17 พ.ย. 60
กำหนดยื่นเอกสาร 20 พ.ย. 60 ถึง 20 พ.ย. 60
ประกาศเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 60
ดาวน์โหลดไฟล์
 
comments powered by Disqus
สนใจมากสุดในรอบเดือน
ข่าวในประเภทประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร