ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จ้างออกแบบพร้อมติดตั้งงานเวทีกลาง ประดับไฟส่องสว่างและจุดกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ภายในบริเวณที่จัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 อ่าน 223

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จากที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 1. ชื่อโครงการ จ้างออกแบบพร้อมติดตั้งงานเวทีกลาง ประดับไฟส่องสว่างและจุดกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ภายในบริเวณที่จัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,600,000 บาท (สองล้านหกแสนบาท)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 14 พ.ย. 60
เป็นเงิน 2,600,000 บาท (สองล้านหกแสนบาท) ราคา/หน่วย(ถ้ามี) 0 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สืบจากผู้มีอาชีพ จำนวน 3 ราย

1. บริษัท เอ็มที มีเดีย ไลท์ แอนด์ ซาวด์ ซิสเท็ม จำกัด

2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวัน ไลท์ แอนด์ ซาวด์

3. นายเอกลักษณ์ โพธิลักษณ์


5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

1. นายมนตรี ลังกาพินธุ์  เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ

2. นายธีระ  กรีโรจนีย์   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ             กรรมการ

3. นายอานนท์  ภูสมที  นักผังเมืองชำนาญงาน                        กรรมการ

4. นายสุพจน์  โพธิ์แก้ว  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน                  กรรมการ

5. นายวุฒิ  จิตร์โสภา  หัวหน้าฝ่ายโยธาเทศบาลเมืองอโยธยา     กรรมการ/เลขานุการ

 กำหนดซื้อเอกสาร 15 พ.ย. 60 ถึง 22 พ.ย. 60
กำหนดยื่นเอกสาร 23 พ.ย. 60 ถึง 23 พ.ย. 60
ประกาศเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 60
ดาวน์โหลดไฟล์
 
comments powered by Disqus
สนใจมากสุดในรอบเดือน
ข่าวในประเภทประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร