ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จ้างออกแบบสถานที่และจัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งสำหรับผู้ชมการแสดงแสง-เสียง งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 อ่าน 238

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จากที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 1. ชื่อโครงการ จ้างออกแบบสถานที่และจัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งสำหรับผู้ชมการแสดงแสง-เสียง งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาท)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 16 พ.ย. 60
เป็นเงิน 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาท) ราคา/หน่วย(ถ้ามี) 0 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สืบจากผู้มีอาชีพ จำนวน 3 ราย ได้แก่

1. บริษัท เดอะ แลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด

2. บริษัท สถิตย์วงศ์ จำกัด

3. บริษัท แบง แบง จำกัด


5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

1. นายมนตรี       ลังกาพินธุ์          เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ

2. นายยุทธพน    นาคจรุง             สถาปนิกชำนาญการ                            กรรมการ

3. นายอมรรัตน์   มากเอียด           เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ               กรรมการ

4. นายชัยณรงค์  สิริวัฒนานนท์    เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ               กรรมการ

5. นายวุฒิ         จิตโสภา            หัวหน้าฝ่ายการโยธา เทศบาลเมืองอโยธยา กรรมการ/เลขานุการ กำหนดซื้อเอกสาร 16 พ.ย. 60 ถึง 23 พ.ย. 60
กำหนดยื่นเอกสาร 24 พ.ย. 60 ถึง 24 พ.ย. 60
ประกาศเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 60
ดาวน์โหลดไฟล์
 
comments powered by Disqus
สนใจมากสุดในรอบเดือน
ข่าวในประเภทประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร