ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก วิธีคัดเลือก

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ อำเภอนครหลวง จาก อำเภอนครหลวง

 อ่าน 215

ประกาศประกาศราคากลาง จากอำเภอนครหลวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 1. ชื่อโครงการ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก วิธีคัดเลือก
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอนครหลวง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,675,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ตหมื่นห้าพันบาท)
3. ลักษณะงาน

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 ธ.ค. 60 เป็นเงิน 1,675,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ตหมื่นห้าพันบาท)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประกาศเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 60
ดาวน์โหลดไฟล์
 
comments powered by Disqus
สนใจมากสุดในรอบเดือน
ข่าวในประเภทประกาศราคากลาง
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร