ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอนครหลวง หมู่ที่ 1 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ อำเภอนครหลวง จาก อำเภอนครหลวง

 อ่าน 232

ประกาศประกาศราคากลาง จากอำเภอนครหลวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 1. ชื่อโครงการ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอนครหลวง หมู่ที่ 1 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอนครหลวง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 498,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาท)
3. ลักษณะงาน

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ธ.ค. 60 เป็นเงิน 498 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาท)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประกาศเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 60
ดาวน์โหลดไฟล์
 
comments powered by Disqus
สนใจมากสุดในรอบเดือน
ข่าวในประเภทประกาศราคากลาง
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร