ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการยกระดับถนน คสล. สายบ้านเลียบ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ อำเภอเสนา จาก อำเภอเสนา

 อ่าน 220

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จากอำเภอเสนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 1. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับถนน คสล. สายบ้านเลียบ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอเสนา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาท)
3. ลักษณะงาน

ยกระดับถนนป้องกันน้ำท่วม ถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 414 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,449  ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางและทางเชื่อม


4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ธ.ค. 60 เป็นเงิน 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาท)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง

1. แบบ  ปร.4 

2. แบบ  ปร.5

 


6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายกฤตภัค  ชัยศรี              ตำแหน่ง  ประธานกรรมการ

2. นายสมชาย  เปรมปรุงวิทย์  ตำแหน่ง  กรรมการ

3. นายจารุพงษ์  แสงชาติ        ตำแหน่ง  กรรมการ

 


กำหนดซื้อเอกสาร 12 ม.ค. 61 ถึง 19 ม.ค. 61
กำหนดยื่นเอกสาร 22 ม.ค. 61 ถึง 22 ม.ค. 61
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 61
ดาวน์โหลดไฟล์
 
comments powered by Disqus
สนใจมากสุดในรอบเดือน
ข่าวในประเภทประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร