ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันกั้นน้ำชลประทาน ช่วงบริเวณ หมู่ที่ 4-5 ตำบลบางไทร

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ อำเภอบางไทร จาก อำเภอบางไทร

 อ่าน 288

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จากอำเภอบางไทร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันกั้นน้ำชลประทาน ช่วงบริเวณ หมู่ที่ 4-5 ตำบลบางไทร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอบางไทร
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,960,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นบาท)
3. ลักษณะงาน

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันกั้นน้ำชลประทาน ช่วงบริเวณ หมู่ที่ 4-5 ตำบลบางไทร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 460.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 2,760.00 ตารางเมตร


4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 ม.ค. 61 เป็นเงิน 1,960,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นบาท)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง

1. แบบ ปร. 4  

2. แบบ ปร. 5

3. แบบ ปร. 6


6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายสันติ  ทิ้งเร๊ะ  ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

2. นางพัชนี  กระทู้พัฒน์  ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

3. นายนักรบ  มูลิกา  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลบางไทร


กำหนดซื้อเอกสาร 5 ก.พ. 61 ถึง 12 ก.พ. 61
กำหนดยื่นเอกสาร 13 ก.พ. 61 ถึง 13 ก.พ. 61
ประกาศเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 61
ดาวน์โหลดไฟล์
 
comments powered by Disqus
สนใจมากสุดในรอบเดือน
ข่าวในประเภทประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร