ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จ้างก่อสร้างอาคารเก็บปุ๋ยและวัสดุการเกษตร ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการตามแผนชุมชนด้านเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการเกษตร โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามแผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ อำเภอเสนา จาก อำเภอเสนา

 อ่าน 340

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จากอำเภอเสนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 1. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารเก็บปุ๋ยและวัสดุการเกษตร ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการตามแผนชุมชนด้านเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการเกษตร โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามแผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอเสนา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 846,450 บาท (แปดแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาท)
3. ลักษณะงาน

ก่อสร้างอาคารเก็บปุ๋ยและวัสดุการเกษตร กว้าง 7 เมตร ยาว 15 เมตร


4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 ก.พ. 61 เป็นเงิน 846,450 บาท (แปดแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาท)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง

1. แบบ ปร.4

2. แบบ ปร.5

 


6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นางสาวจิตต์รวี  สุนทรนันท   ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)  ประธานกรรมการ

2. นายสมชาย  เปรมปรุงวิทย์   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน   กรรมการ

3. นายสมพงษ์ อินช่างคำ  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา เทศบาลตำบลหัวเวียง    กรรมการ

 


กำหนดซื้อเอกสาร 20 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61
กำหนดยื่นเอกสาร 2 มี.ค. 61 ถึง 2 มี.ค. 61
ประกาศเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 61
ดาวน์โหลดไฟล์
 
comments powered by Disqus
สนใจมากสุดในรอบเดือน
ข่าวในประเภทประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร