ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จ้างเหมาจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 อ่าน 188

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จากที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,570,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ตหมื่นบาท)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 30 ส.ค. 60
เป็นเงิน 1,570,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ตหมื่นบาท) ราคา/หน่วย(ถ้ามี) 0 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ราคาอ้างอิง ใบเสนอราคา 3 บริษัท

1. ใบเสนอราคา บริษัท อินไซท์ สตูดิโอ จำกัด  เป็นเงิน  1,570,000.- บาท

2. ใบเสนอราคา บริษัท วิล 43 จำกัด  เป็นเงิน  1,884,000.- บาท

3. ใบเสนอราคา บริษัท มิวเซียมส์ แอนด์ แอทแทรคชั่น จำกัด เป็นเงิน 1,968,550.- บาท


5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

1. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์                     ประธานกรรมการ

2. น.ส.จงกล  เฮงสุวรรณ                       กรรมการ

3. ว่าที่ ร.ต.หญิงรัตติยา  พาวินัย             กรรมการ

4. นายวิศิษฎ์  เพียรการค้า                      กรรมการ

5. นายเจนวิทย์  รักษ์แก้ว                       กรรมการกำหนดซื้อเอกสาร 22 ก.พ. 61 ถึง 5 มี.ค. 61
กำหนดยื่นเอกสาร 22 ก.พ. 61 ถึง 5 มี.ค. 61
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 61
ดาวน์โหลดไฟล์
 
comments powered by Disqus
สนใจมากสุดในรอบเดือน
ข่าวในประเภทประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร