ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จ้างเหมาจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 อ่าน 215

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จากที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,570,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ตหมื่นบาท)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 30 ส.ค. 60
เป็นเงิน 1,570,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ตหมื่นบาท) ราคา/หน่วย(ถ้ามี) 0 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ปปช.07  ใบเสนอราคา 3 บริษัท  ดังนี้

1. ใบเสนอราคาของ บริษัท อินไซท์ สตูดิโอ จำกัด  เป็นเงิน  1,570,000.- บาท

2. ใบเสนอราคาของ บริษัท วิล 43 จำกัด เป็นเงิน  1,884,000.- บาท

3. ใบเสนอราคาของ บริษัท มิวเซียมส์ แอนด์ แอทแทรคชั่น ดีไซต์ จำกัด เป็นเงิน 1,968,550.- บาท


5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

1. นายจิรศักดิ์  ชุมวรานนท์

2. น.ส.จงกล  เฮงสุวรรณ

3. ว่าที่ ร.ต.หญิงรัตติยา  พาวินัย

4. นายวิศิษฎ์  เพียรการค้า

5. นายเจนวิทย์  รักษ์แก้ว



กำหนดซื้อเอกสาร 21 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61
กำหนดยื่นเอกสาร 21 มี.ค. 61 ถึง 29 มี.ค. 61
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 61
ดาวน์โหลดไฟล์
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร