ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างเมรุวัดป้อมแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลึง อำเภอบางไทร

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ อำเภอบางไทร จาก อำเภอบางไทร

 อ่าน 232

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จากอำเภอบางไทร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างเมรุวัดป้อมแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลึง อำเภอบางไทร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอบางไทร
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,265,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันบาท)
3. ลักษณะงาน

ช่วงที่ 1 ยาวรวม 91 เมตร  จุดที่ 1,2 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง 10 ซม.) คิดเป็นพื้นที่ขุดรื้อคันทางเดิม (ลูกรัง) 1,337.25 ตร.ม. จุดที่ 3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 72.00 ม. คิดเป็นพื้นที่ขุดรื้อคอนกรีตเดิม 288 ตร.ม. รวมพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตจุดที่ 1,2 และ 3 หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่จุดที่ 1,2 และ 3 ไม่น้อยกว่า 1,625.25 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่

ช่วงที่ 2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 52.00 ม. คิดเป็นพื้นที่ขุดรื้อคอนกรีตเดิม 208 ตร.ม. ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 52.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 208 ตรม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่

ช่วงที่ 3 จุดที่ 1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 24.00 ม. คิดเป็นพื้นที่ขุดรื้อคอนกรีตเดิม 96 ตร.ม. ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 24.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ จุดที่ 2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม ขนาดกว้าง 120.00 ม. ยาว 14.00 ม. คิดเป็นพื้นที่ขุดรื้อคอนกรีตเดิม 168 ตร.ม. ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดผิดจราจรกว้าง 12.00 ม. ยาว 14.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 168 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่


4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 0 43 เป็นเงิน 1,265,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันบาท)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง

1. ปร 4

2. ปร 5


6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายสันติ  ทิ้งเร๊ะ  ประธานกรรมการ

2. นางพัชนี  กระทู้พัฒน์  กรรมการ

3. นายสรรโชค  นวะมะวัฒน์  กรรมการและเลขานุการ


กำหนดซื้อเอกสาร 29 มี.ค. 61 ถึง 5 เม.ย. 61
กำหนดยื่นเอกสาร 9 เม.ย. 61 ถึง 10 เม.ย. 61
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 61
ดาวน์โหลดไฟล์
 
comments powered by Disqus
สนใจมากสุดในรอบเดือน
ข่าวในประเภทประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร