ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานอำนวยการ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 อ่าน 208

ประกาศประกาศราคากลาง จากสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 1. ชื่อโครงการ ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท (ห้าแสนบาท)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 13 มิ.ย. 61
เป็นเงิน 495,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาท) ราคา/หน่วย(ถ้ามี) 0 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน


ประกาศเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 61
ดาวน์โหลดไฟล์
 
comments powered by Disqus
สนใจมากสุดในรอบเดือน
ข่าวในประเภทประกาศราคากลาง
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร