ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. เส้นเข้าสู่บ้านเลียบคลองขนมเปียก หมู่ที่ 6 (ฝั่งใต้) ตำบลโคกช้าง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 630.00 เมตร

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ อำเภอบางไทร จาก อำเภอบางไทร

 อ่าน 139

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จากอำเภอบางไทร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. เส้นเข้าสู่บ้านเลียบคลองขนมเปียก หมู่ที่ 6 (ฝั่งใต้) ตำบลโคกช้าง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 630.00 เมตร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอบางไทร
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,965,000 บาท (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันจุดบาท)
3. ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 630.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,520.00 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางตามสภาพ


4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 พ.ค. 61 เป็นเงิน 2,965,000 บาท (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันจุดบาท)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง

1. ปร 4

2. ปร 5


6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายสันติ  ทิ้งเร๊ะ   ประธานกรรมการ

2. นางพัชนี  กระทู้พัฒน์   กรรมการ

3. นายเดชา  เสลารัตน์   กรรมการและเลขานุการ


กำหนดซื้อเอกสาร 28 มิ.ย. 61 ถึง 4 ก.ค. 61
กำหนดยื่นเอกสาร 27 มิ.ย. 61 ถึง 5 ก.ค. 61
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 61
ดาวน์โหลดไฟล์
 
comments powered by Disqus
สนใจมากสุดในรอบเดือน
  • ไม่มีรายการ
ข่าวในประเภทประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร