ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงถนน สาย ยทล.3470 - สถานีรถไฟหนองวิวัฒน์ ระหว่าง กม.0+000 - 0+790 ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระยะทาง 0.790 กม.)

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา

 อ่าน 281

ประกาศร่าง TOR จากแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน สาย ยทล.3470 - สถานีรถไฟหนองวิวัฒน์ ระหว่าง กม.0+000 - 0+790 ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระยะทาง 0.790 กม.)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 18,500,000 บาท (สิบแปดล้านห้าแสนบาท)
3. ลักษณะงาน

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 0 43 เป็นเงิน บาท (บาท)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประกาศเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 65
ดาวน์โหลดไฟล์
 
ประเภทข่าว
สนใจมากสุดในรอบเดือน
  • ไม่มีรายการ
ข่าวในประเภทร่าง TOR
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร