ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 11/2556 งานระบบระบายน้ำบริเวณลานอเนกประสงค์สวนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ทุ่งหันตรา ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  วาสนา มานะกุล จาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 อ่าน 605

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 1. ชื่อโครงการ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 11/2556 งานระบบระบายน้ำบริเวณลานอเนกประสงค์สวนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ทุ่งหันตรา ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,600,000 บาท (สองล้านหกแสนบาท)
3. ลักษณะงาน

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 0 43 เป็นเงิน บาท (บาท)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดซื้อเอกสาร 6 พ.ย. 56 ถึง 12 พ.ย. 56
กำหนดยื่นเอกสาร 18 พ.ย. 56 ถึง 18 พ.ย. 56
ประกาศเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 56
ดาวน์โหลดไฟล์
 
comments powered by Disqus
สนใจมากสุดในรอบเดือน
ข่าวในประเภทประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร