คนอยุธยารักประชาธิปไตย ต้องไปเลือกตั้ง..อ่านรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. จังหวัด เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คนอยุธยารักประชาธิปไตย ต้องไปเลือกตั้ง..อ่านรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. จังหวัด

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 16:26 น.

 อ่าน 12,753

การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปเลือกตั้ง  วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔

 ตรวจรายชื่อ จะมีมาถึงเจ้าบ้าน ภายใน ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
      
ต้องการเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔

 ถ้ามีธุระ ต้องรีบทำเรื่องขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า
เลือกตั้งในเขตจังหวัด ๑.ไปขอลงทะเบียนวันที่ ๑๓-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่สำนักทะเบียนของตน 
                                       ๒.ไปเลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น.
เขตเลือกตั้งที่ ๑ ณ หอประชุมพระมงคลบพิตร อำเภอพระนครศรีอยุธยา
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ณ หอประชุมอำเภอมหาราช
เขตเลือกตั้งที่ ๓ ณ ศาลาประชาคมอำเภอวังน้อย
เขตเลือกตั้งที่ ๔ ณ หอประชุมอำเภอบางไทร
เขตเลือกตั้งที่ ๕ ณ หอประชุมอำเภอเสนา

เลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
  ๑.ไปขอลงทะเบียนได้ที่สำนักทะเบียนทุกแห่งภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔
                                      
๒.ไปเลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
                                            ที่ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ท่านต้องรู้ว่าตัวเองเลือกตั้งเขตใด และ ส.ส. ที่ลงสมัครในเขตมีใครบ้าง จะให้ดีต้องค้นหาประวัติ และผลการทำงานของเขา  แนวนโยบายต่างๆ ว่าท่านชื่นชอบหรือไม่ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเขตเลือกตั้ง ๕ เขต จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๕ คน

เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอพระนครศรีอยุธยา มีผู้ลงสมัคร ส.ส. ๖ คน

ชื่อพรรค ชื่อตัว-ชื่อสกุล หมายเลขประจำตัว
เพื่อไทย นายสุรเชษฐ์ ชัยโกศล
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายสมบัติ  ฆ้องวงษ์
ประชาธิปัตย์ นายสุทัศน์  อติโรจนสกุล ๑๐
 เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย  นางกุลจิณัณท์  ผิวแดง  ๑๙
 ชาติไทยพัฒนา  นายเกื้อกูล  ด่านชัยวิจิตร  ๒๑
 เพื่อนเกษตรไทย  นายเชาวน์วัศ  หอมมณฑา  ๓๙

 เขตเลือกตั้งที่ ๒ ประกอบด้วยอำเภอท่าเรือ บางปะหัน นครหลวง มหาราช บ้านแพรก มีผู้ลงสมัคร ส.ส. ๖ คน

ชื่อพรรค ชื่อตัว-ชื่อสกุล หมายเลขประจำตัว
เพื่อไทย นายพ้อง  ชีวานันท์
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายสมพร  ชาเรณู
ประชากรไทย นายศุภกิจ  แสงทอง
 ประชาธิปัตย์  นายสมบัติ  ทัพประยูร ๑๐
 เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย  นายสมควร  แพทย์สิทธิ ๑๙
 เพื่อนเกษตรไทย  นายถวัลย์  อริยพฤกษ์  ๓๙

 เขตเลือกตั้งที่ ๓ ประกอบด้วยอำเภอวังน้อย อุทัย  ภาชี  มีผู้ลงสมัคร ส.ส. ๕ คน

ชื่อพรรค ชื่อตัว-ชื่อสกุล หมายเลขประจำตัว
เพื่อไทย นายสุรศักดิ์  พันธ์เจริญวรกุล
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายพุฒ  เกิดพุฒเปี่ยม
 ประชาธิปัตย์  นายสมบูรณ์  มีนาค ๑๐
 เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย  นายวิชา  กลับเป็นสุข ๑๙
 เพื่อนเกษตรไทย  นายอนันต์  นิลมณี  ๓๙

 เขตเลือกตั้งที่ ๔ ประกอบด้วยอำเภอบางปะอิน  บางไทร  ลาดบัวหลวง มีผู้ลงสมัคร ส.ส. ๕ คน

ชื่อพรรค ชื่อตัว-ชื่อสกุล หมายเลขประจำตัว
เพื่อไทย นายวิทยา  บุรณศิริ
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายทศพร  ผิวนวล
พลังมวลชน นางศมภัส  อินทรผยุง
 ประชาธิปัตย์ นายอดุลย์  ดาวเรือง ๑๐
 เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย  นางสมศรี  สาระชาติ ๑๙

 เขตเลือกตั้งที่ ๕ ประกอบด้วยอำเภอเสนา  ผักไห่ บางบาล บางซ้าย มีผู้ลงสมัคร ส.ส. ๙คน

ชื่อพรรค ชื่อตัว-ชื่อสกุล หมายเลขประจำตัว
เพื่อไทย นายองอาจ  วชิรพงศ์
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายสมชาย  สืบฤกษ์
ประชาธิปัตย์ นายอุทัย  ภู่เจริญ ๑๐
 เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย นางกาญจน์มณี ทรัพย์พันธ์ ๑๙
ชาติไทยพัฒนา นายนพพร วณิชวรพงศ์ ๒๑
 เพื่อประชาชนไทย นายดนัยพล  มิ่งขวัญ ๒๙
ความหวังใหม่ นายพรศิวะ  ธนโชติกิตติพงศ์ ๓๔
พลังคนกีฬา นางรมิดา สุดใจกลิ่น ๓๖
เพื่อนเกษตรไทย นายชูศักดิ์ สิงหพันธุ์ ๓๙

 คนอยุธยารักประชาธิปไตย  ร่วมใจไปเลือกตั้ง

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด