สถานการณ์น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานการณ์น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  ณัฏฐนันท์ ทองนุ่น จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 16:51 น.

 อ่าน 4,123

 

สรุปสถานการณ์น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2554)

                1. ยังมีพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณ อำเภอผักไห่ อำเภอบางบาล อำเภอบางไทร และอำเภอเสนา ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพาะปลูก ส่วนพื้นที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำน้อยล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำ ได้แก่ ตำบลกุฏี อำเภอผักไห่ ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช และพื้นที่ริมตลิ่งคลองโผงเผง(คลองบางหลวง)ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล พื้นที่ส่วนใหญ่นี้อยู่นอกคันกั้นน้ำประมาณ 1,000 ครัวเรือน

2. การรายงานข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยของอำเภอต่างๆ สรุปได้ดังนี้  

                    มีพื้นที่น้ำล้นตลิ่ง ในพื้นที่ 7อำเภอ ได้แก่ อำเภอผักไห่ บางไทร บางปะอิน เสนา      พระนครศรีอยุธยา มหาราช และบางบาล มีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น 85ตำบล 433หมู่บ้าน 11,286 หลังคาเรือน

               3.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)แล้ว จำนวน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา บางปะอิน บางไทร มหาราชและอำเภอบางบาล

                       4.พื้นที่การเกษตรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ และเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย ได้แก่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา บางปะอิน บางไทร มหาราช และอำเภอบางบาล เกษตรกรที่ประสบภัย 2,344ราย พื้นที่ประสบภัย นาข้าว พืชไร่ พืชสวน และอื่นๆ รวมพื้นที่ประสบภัย 24,143.75ไร่ พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหาย 20,621.75ไร่ แยกเป็นพื้นที่นาข้าว 18,672.25ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 1,883 ไร่ พืชไร่ 66.50 ไร่

                5. การดำเนินการให้ความช่วยเหลือ มีดังนี้

                5.1 การใช้เงินทดรองราชการในอำนาจนายอำเภอ ประกอบด้วย

                        - อำเภอบางไทร แบ่งเป็น วางแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม จำนวน 920,200 บาท และจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง  ในการสูบน้ำออกจากพื้นที่ประสบอุทกภัย 78,273 บาท 2)อำเภอพระนครศรีอยุธยา วางแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม จำนวน 160,360บาท และ3)อำเภอบางปะอิน แบ่งเป็น วางแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม จำนวน 698,000 บาท และจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในการสูบน้ำออกจากพื้นที่ประสบอุทกภัย 50,000 บาท

                5.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ได้มีการจัดสรรเครื่องมือ อุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่แล้ว เช่น กระดานไม้ เรือ สุขา ฯลฯ หากเกินกำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ก็จะขอสนับสนุนมาที่อำเภอ และจังหวัดตามลำดับ

                5.3 ด้านการป้องกันดูแลพื้นที่พิเศษ ประกอบด้วย

1) พระตำหนักสิริยาลัย ได้ดำเนินการตั้งเขื่อน A แล้ว โดยมีระดับคันกั้นน้ำอยู่ที่ 5.90 ม. ส่วนเขื่อน B ระดับน้ำยังอยู่ห่างจากตลิ่งมาก แต่ได้เตรียมการวางแนวกระสอบทรายไว้เรียบร้อยแล้ว    โดยใช้กำลังพลของกองโรงงานวัตถุระเบิด จำนวน 50 นาย ต่อวัน

2)วัดไชยวัฒนาราม ระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่ง มีการวางคันป้องกันน้ำท่วมไว้ที่ระดับ 3 ม.

3)วัดธรรมาราม ระดับน้ำยังต่ำกว่าสันเขื่อน ใช้กำลังพลของสำนักศิลปากรที่ 3วางแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม

4)พระราชวังบางปะอิน ระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่ง แต่ได้มีการเตรียมการวางวางแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมแล้วเช่นกัน

                5.4 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ได้ส่งเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือพื้นที่ จำนวน 7 เครื่อง ที่ อำเภอเสนา 2 เครื่อง อำเภอบางบาล 3 เครื่อง และที่อำเภอบางไทร 2 เครื่อง ส่วนเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าส่งเข้าช่วยเหลือในพื้นที่พระราชวังบางปะอิน จำนวน 2 เครื่อง

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด