๘ ก.พ.๕๖ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๘ ก.พ.๕๖ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 09:21 น.

 อ่าน 3,230

วันที่ ๘ ก.พ. ๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิทยา  ผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายจาก นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  โดยจังหวัดได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ตามหัวข้อการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ ดังนี้

๑) การมอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
     รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑ (จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี) และเขตตรวจราชการที่ ๗ (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง)  ซึ่งรัฐมนตรีฯจะได้นำรายงานปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป

๒) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
  
  ปัจจุบันมีสมาชิก  ๑๐๗,๗๙๖ คน ได้จัดอบรมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ทั้ง ๒๐๔ คณะ ครบถ้วนแล้ว การบริหารงานมีสถานที่ตั้ง ณ อาคารอยุธยาพาวิลเลียน ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา
    ได้รับโอนเงินเพื่อดำเนินการในรอบแรก ๒๐ ล้าน และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ได้พิจารณาร่างระเบียบการดำเนินงาน การจัดประชุมทุกเดือน  และมีการอนุมัติโครงการด้านการพัฒนาอาชีพรายได้ เกี่ยวกับสินค้า OTOP  และจัดกิจกรรมในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาคือ "รักนะ อย่าดื่ม"
     ขณะนี้กำลังรณรงค์ให้เข้าใจวัตถุประสงค์กองทุน  การเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน การประชาสัมพันธ์ให้สตรีเข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เพิ่มมากขึ้น โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดอยู่ในจังหวัดระดับกลาง ซึ่งจะได้รับโอนเงินเพิ่มเติมอีก ๘๐ ล้านบาท 
ถาม : เมื่อถูกตั้งคำถามว่ามีปัญหาในการเชื่อมโยงติดต่อกันระหว่างอำเภอและตำบลหรือไม่
ตอบ : ไม่มีปัญหา เพราะมีคณะทำงานในระดับอำเภอ ซึ่งบูรณาการการมีส่วนร่วม โดยมีนายอำเภอ นอกจากนี้ องค์กรปกครองท้องถิ่นให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีในการตั้งสำนักงานกองทุนระดับตำบล

ข้อเสนอแนะจากรัฐมนตรีฯ
  
    - จะมีการจัดประกวดและคัดเลือกเพื่อยกย่องชมเชยสตรีที่เป็นแบบอย่าง
      - ประธานมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี ไม่ควรใช้บ้านเป็นสถานที่ตั้งของสำนักงานกองทุนฯ

๓) หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
    ประชากรที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ๕๐๙,๐๔๓ คน แต่มีผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนสิทธิ ๑,๑๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๕  ทำให้มีความครอบคลุมเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาล ร้อยละ ๙๙.๘๕
    โดยจังหวัดได้แจ้งว่าตามข้อเท็จจริง หากคำนวณจากประชาชนตามทะเบียนบ้านมี เจ็ดแสนกว่าคน  และ จากทะเบียนผู้ใช้ไฟฟ้า สูงถึง ๑ ล้าน ๕ แสนคน 
    ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่างกันมาก  แต่การบริหารจัดการกองทุนฯ เมื่อมีแผนป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ จะดำเนินการโดยไม่สามารถทำเฉพาะผู้ได้รับสิทธิเท่านั้น  ซึ่งต้องทำให้ครอบคลุมประชาชนทั้งหมด  จึงได้นำเสนอต่อคณะผู้ตรวจฯในครั้งนี้

ข้อเสนอแนะจากการตรวจฯ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอ
   
เห็นควรวางระบบการจัดสวัสดิการภาครัฐ ให้สอดคล้องกับการพำนักและการเข้าทะเบียนราษฎรให้ถูกต้อง  โดยถือว่า ผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ที่ใด เมื่อเกิดเหตุภัย หรือสมควรได้รับสวัสดิการใดจากรัฐจะทำได้ต่อเมื่อมีชื่อในทะเบียนบ้านในท้องที่นั้นถูกต้อง

๔) การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ TABLET ให้แก่โรงเรียน
   การส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนในสังกัด เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ และ เขต ๒ ไม่มีปัญหา จัดส่งได้ครบถ้วน และมีการติดตามการใช้ TABLET อย่างต่อเนื่องสำหรับการสอน ๕ กลุ่มสาระ  

ข้อเสนอแนะจากเขตพื้นที่ฯ
   - เรื่องบางเครื่องที่ไม่มีคุณภาพ,ยังไม่มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนเมื่อนักเรียนย้ายและต้องนำเครื่องไป ว่าจะนำไปเอง หรือโรงเรียนเป็นผู้ติดต่อกับโรงเรียนใหม่ ,การขอรับก รสนับสนุนเครื่องเพิ่มเติมให้กับครูผู้สอน 

๕) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยพระราชกรณียกิจ ณ อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการก่อสร้างองค์พระ และปรับปรุงสถานที่ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเดิม ให้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี  โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
ปัจจุบันได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และได้จัดกิจกรรมต่างๆมากมาย การจัดขบวนรถไฟท่องเที่ยว การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ การจัดงานสงกรานต์ การจัดงานประชาสั มพันธ์WALK RALLY เรียนรู้ WALK TO EXPO จำนวน ๖ ครั้งในปี ๒๕๕๖  สำหรับสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอาทิ
      - องค์พระปางประจำพระชนมวาร สูง ๙.๘๔ เมตร ด้านหลังบรรจุเรื่องราวปิดทองหลังพระ รวบรวมพระราชกรณียกิจที่สำคัญในจังหวัด
     - อาคารของดี ๑๖ อำเภอ ที่บรรจุเรื่องราว สัญญลักษณ์ และความรู้สึกของพสกนิกรอำเภอที่มีต่อพระเจ้าอยู่หัว
      - อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
      - หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
      - อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคาร ๙ เหลี่ยมคลุมลานอเนกประสงค์
      - จะเปิดอาคาร OTOP เพื่อแสดงเรื่องผ้าขาวม้าโลก และงาน "ผ้าขาวม้าไทยก้าวไกลสู่อาเซียน" ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ และเชิญรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด

โดยคณะของผู้ตรวจราชการ ได้เดินทางต่อไปยังอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี ในเวลาประมาณ ๑๑.๒๐ น. เพื่อเยี่ยมชมความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๖) โครงการยกระดับคันทางเพื่อเป็นคันกั้นน้ำ แนวถนนหมายเลข ๓๐๖๑ อบต.บ้านเกาะ และ อบต.หันตรา

     เนื่องจากเป็น Flagship  เพื่อป้องกันอุทกภัยจากน้ำที่จะเข้าสู่คลองเข้าเม่า ท่วมนิคมโรจนะ อำเภอวังน้อย และไหลสู่เขตรังสิต จำเป็นที่จะต้องสร้างสูง ๑.๕๐ เมตร แต่เพื่อลดผลกระทบความสูลถนนต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง กรมทางหลวงจึงได้ออกแบบก่อสร้างยกถนนเพียง ๐.๕๐ เมตร และเสริมกำแพงคอนกรีต สูง ๑.๐๐ เมตร  โดยได้พิจารณาจุดกลับรถในแนวถนนดังกล่าวให้มีความปลอดภัยด้วยการนำ กำแพงคอนกรีตออกเป็นเฉพาะจุด


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด