โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ FREE SOFTWAREเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ FREE SOFTWARE

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เวลา 15:04 น.

 อ่าน 2,801
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ FREE SOFTWARE ในปีงบประมาณ 2553
โครงการ มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในกลุ่ม Free Software เพื่อส่งเสริม-สนับสนุนให้บุคคลทั่วไปเห็นความสำคัญ สนใจการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ และลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อซอฟต์แวร์ทางการค้าที่มีราคาสูง จึงได้จัดโครงการอบรมฯ ดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ แนะนำซอฟต์แวร์ และส่งเสริมให้นำไปใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยจะดำเนินการการจัดทำหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการในกลุ่ม Free Software สำหรับบุคคลทั่วไป
 
ใน ปี 2553 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ FREE SOFTWARE ขึ้นมาอีกครั้ง โดยนำหลักสูตรฯ ที่เคยจัด แต่เน้นการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อนำไปประยุกต์กับการทำงาน การศึกษา ฯลฯ หรือ หลักสูตรใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดในปีก่อน เพื่อขยายผลต่อยอดความรู้ และ นำไปเผยแพร่ความรู้ ให้กับบุคลากรในหน่วยงานของท่านต่อไป ตลอดจนส่งเสริมให้มี การใช้งานซอฟต์แวร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่เสียค่าใช้จ่าย หรืออาจจะเสียค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย
 
ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% จะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ FREE SOFTWARE
หลักสูตร Interactive eLearning Content by CourseLab
วันที่ 26-27 ธันวาคม 2552 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ (ชั้น 6) อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เลขที่ 328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  
  • กรุณานำสำเนาใบโอนเงิน + บัตรประชาชนมา เพื่อลงทะเบียนในวันที่ 26-27 ธันวาคม 2552 ระหว่างเวลา 8.30 - 9.00 น.
  • กรุณาเตรียมเนื้อหาบทเรียน รูปภาพ วิดีโอ (wmv, swf) ฯลฯ สำหรับจัดทำเนื้อหาบทเรียน
  • กรุณานำคอมพิวเตอร์ Notebook พร้อมหูฟัง+ไมโครโฟน สำหรับบันทึกเสียง มาเองในวันฝึกอบรม

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด