อย่าให้รถคันแรก..กลายเป็นทุกข์ครั้งแรกเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อย่าให้รถคันแรก..กลายเป็นทุกข์ครั้งแรก

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09:32 น.

 อ่าน 2,885

     รถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล ที่ได้มอบให้กับประชาชนโดยจะคืนภาษีให้กับผู้ถือครองสิทธิ์เมื่อครบ ๑ ปี และสละสิทธิ์การโอนภายใน ๕ ปี ซึ่งโครงการนี้ได้รับความสนใจจากประชาชน เนื่องจากรัฐบาลกำหนดระยะเวลาการขอสิทธิ์รับคืนภาษีรถคันแรกจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ และสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอรับสิทธิ์แม้ยังไม่ได้รับรถยนต์  จึงทำให้มีผู้ไปใช้สิทธิ์กันเป็นจำนวนมาก 

    นอกจากเงื่อนไขเบื้องต้นของการขอรับสิทธิ์คืนภาษีรถคันแรก และรายละเอียดของรถประเภทต่างๆที่เชื่อว่าผู้ใช้สิทธิทั้งหลายคงทราบกันแล้วนั้น  ยังมีอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาให้ละเอียด  ก่อนที่จะทำให้ " รถคันแรก" ของเรา  กลายเป็นรถที่นำเรื่องปวดหัวมาให้  โดยจะขอสรุปเงื่อนไขในการขอคืนภาษีโดยคร่าวๆ ดังนี้

  • ผู้ซื้อต้องครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
  • การคืนเงินจะคืนเงินให้เมื่อครอบครองรถยนต์ ๑ ปีไปแล้ว
  • เมื่อได้ครอบครองรถยนต์ ๑ ปีไปแล้ว จะได้รับแจ้งเป็นหนังสือการคืนเงินจากกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด
  • หากผู้ซื้อได้รับคืนเงินเมื่อครอบครองรถยนต์ ๑ ปีไปแล้ว และอยู่ระหว่างการครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี หากกระทำผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่ระบุไว้ในคำขอคืนเงินและเงื่อนไขสำหรับรถยนต์คันแรก  ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องนำเงินที่ได้รับ คืนเงินทางราชการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
  • หากมีปัญหาหรือมีเหตุขัดข้อง  สามารถติดต่อสอบถามทางสายด่วน ๑๗๑๓ หรือ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ทั่วประเทศ  โดยผู้ใช้สิทธิ์ต้องยื่นเอกสารสำคัญต่างๆตามที่กรมสรรพสามิตกำหนด  ซึ่งสามารถยื่นคำขอฯ ได้ ๒ ช่องทาง คือ ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาทั่วประเทศ   และผ่านทาง www.excise.go.th โดยมีเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมกับคำขอคืนเงิน คือ

                        - แบบคำขอคืนเงินและเงื่อนไขสำหรับรถยนต์คันแรก
                        - สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
                        - สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ (ในกรณีเช่าซื้อ) พร้อมสำเนาคู่มือการจดทะเบียน
                        - หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนภายใน ๕ ปี
                       - หลักฐานการซื้อขายรถยนต์

  • ที่สำคัญคือ หากผู้ซื้อได้รับคืนเงินเมื่อครอบครองรถยนต์ ๑ ปีไปแล้ว  และอยู่ระหว่างการครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี  หากกระทำผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่ระบุไว้ในคำขอคืนเงินและเงื่อนไขสำหรับรถยนต์คันแรก  ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องนำเงินที่ได้รับคืนทางราชการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

 

ที่มา : วารสาร สคบ.สาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๕๖

 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด