ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเวทีประชาคมแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๑) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเวทีประชาคมแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๑) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  เครือมาศ เฉลิมฉัตร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 14:43 น.

 อ่าน 1,783

ด้วยคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ได้มีมติเห็นชอบการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๑) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและความต้องการของประชาชนท้องถิ่นในจังหวัดเพื่อกำหนดจุดเน้นการพัฒนาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) กำหนด ซึ่งการทบทวนแผนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว และให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้สามารถแก้ไขและสนองตอบต่อปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล จังหวัดจึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเวทีประชาคมแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๑) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖  ณ โรงแรมวรบุรีอโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๐๐ น.


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด