ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายโครงการข้าวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเอเซียเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายโครงการข้าวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเอเซีย

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 14:34 น.

 อ่าน 1,706
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ
 

พ.อ.อ. ปัญญา  สระทองอุ่น  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   นางสมทรง  พันธุ์เจริญวรกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นางจิระพันธ์  พิมพ์พันธ์  ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ได้ต้อนรับ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการสร้างเครือข่ายโครงการข้าว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESD Rice Project Asia Network Workshop : Thailand) ซึงกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับองค์การยูเนสโกและศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชียและ แปซิฟิกเพื่อยูเนสโก  (ACCU) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการสร้างเครือข่ายโครงการข้าวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESD Rice Project Asia Network Workshop : Thailand) ซึงกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับองค์การยูเนสโกและศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชียและแปซิฟิกเพื่อยูเนสโก  (ACCU) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนระลึกถึงคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวซึ่งเป็นเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ และการดำรงชีวิตของประชาชนและชุมชน นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาค โดยใช้เรื่องข้าวเป็นแนวคิดหลักในการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

สำหรับประเทศไทยจะมีการนำเสนอการดำเนินกิจกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาในการนำเสนอกิจกรรมของโรงเรียนที่ได้สนับสนุนและส่งเสริมการเพาะปลูกข้าว และการดำเนินงานในเชิงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ฟิลิปปินส์ และไทย เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๓๐ คน โดยมีการ Workshop ด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การนำเสนอการเรียนการสอนที่บูรณาการเรื่องข้าวกับการเรียนรู้ของนักเรียน การศึกษาดูงานมรดกโลกด้านวัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมประชุม

<3 พ.อ.อ. ปัญญา  สระทองอุ่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ

ข่าว www.thaigov.go.th

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด