การจัดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2557เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การจัดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2557

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 10:29 น.

 อ่าน 1,791

       ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รับความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชนและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญที่นำไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นเยาวชน ชาย-หญิง อายุระหว่าง 15 – 20 ปี ทุกจังหวัดทั่วประเทศในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญและสายอาชีพและ/หรือระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า รวมทั้งสิ้น 320 คน กำหนดจัด 2 รุ่น ๆ ละ 10 วัน โดยรุ่นที่ 1 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 17 – 26 มีนาคม 2557 และรุ่นที่ 2 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 9 เมษายน 2557 ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที จังหวัดนนทบุรี ซึ่งรายละเอียดของโครงการดังกล่าว ได้แนบเอกสารมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
เข้าชมล่าสุด