๑๓ ส.ค. ๕๗ อยุธยาจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๓ ส.ค. ๕๗ อยุธยาจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09:59 น.

 อ่าน 1,727

เพื่อให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้สรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดได้อย่างเหมาะสม  ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิทยา  ผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาwได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ

หลักเกณฑ์ในการสรรหาสมาชิก สปช. ต้องสรรหาผู้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ในแต่ละด้าน (ห้ามเสนอชื่อตนเอง) โดยจะต้องคำนึงถึงความหลากหลายของกลุ่มต่างๆ ในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม ภาควิชาการ ภาควิชาชีพ และภาคอื่น การกระจายตามจังหวัด โอกาสและความเท่าเทียมกันทางเพศ รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส โดยสรรหาจำนวนกลุ่มละไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถูกเสนอชื่อ แต่ไม่เกิน ๕๐ คน

สคณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัด ๗๖ จังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับจังหวัด, ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด โดยมีผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นเลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาประจำกรุงเทพฯ ประกอบด้วย ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง, ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.), ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนสภาองค์กรชุมชนเขตในระดับจังหวัดของกรุงเทพฯ, ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพฯ โดยมีผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพฯ เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดและ กทม. ทำหน้าที่สรรหาจากบุคคลซึ่งมีภูมิลำเนาในจังหวัดนั้นๆ แล้วคัดเลือกให้เหลือจังหวัดละ ๕ คน

ขั้นตอนการสรรหา...

ขั้นตอนที่ ๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติมีผลใช้บังคับ

ขั้นตอนที่ ๒ มีคณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัด/กทม. และ คสช.แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาด้านผู้ทรงคุณวุฒิฯ จำนวน 11 ด้าน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหา

ขั้นตอนที่ ๓ ในส่วนกลาง คณะกรรมการสรรหาฯทั้ง ๑๑ ด้าน ให้นิติบุคคล (ไม่แสวงหากำไร) เสนอชื่อผู้เหมาะสมได้เพียงด้านเดียว (ภายใน ๒๐ วัน) ไม่เกินจำนวน 2๒คน ตามแบบที่ กกต.กำหนด ณ สำนักงาน กกต.

ในส่วนจังหวัด/ กทม. คณะกรรมการสรรหาฯ สรรหาบุคคล แล้วคัดให้เหลือ ๕คน ส่งสำนักงาน กกต.

ขั้นตอนที่ ๔ เลขาธิการ กกต.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ (ภายใน ๑๐ วัน) จากนั้น สำนักงาน กกต.ส่งรายชื่อบุคคลที่มีภูมิลำเนาในจังหวัด จังหวัดละ 5 คน ให้ คสช.

ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการสรรหาสายผู้ทรงคุณวุฒิฯ ๑๑ กลุ่ม สรรหาบุคคลไม่เกิน ๕๐ คน (ภายใน ๑๐วัน) ส่ง คสช.

ขั้นตอนที่ ๖ คสช.คัดเลือกสมาชิกสภาปฏิรูปฯ จากคณะกรรมการสรรหาสายผู้ทรงคุณวุฒิฯ (ใช้เวลา ๑๕ วัน) ตามจำนวนที่เห็นสมควร และคณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัด/กทม. จังหวัดละ ๑ คน รวมจำนวน ๗๗ คน ซึ่งรวมทั้ง ๒ กลุ่มแล้วต้องไม่เกิน ๒๕๐ คน จากนั้นนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ

ขั้นตอนที่ ๗ ประกาศรายชื่อราชกิจจานุเบกษา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด