ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมระบบประชุมกรมการจังหวัดเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมระบบประชุมกรมการจังหวัด

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09:03 น.

 อ่าน 2,858
            นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ตระหนักถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการทำงาน ล่าสุดสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้พัฒนาระบบการประชุมกรมการจังหวัดเพื่อให้ลดการใช้กระดาษที่จะต้องแจกในการประชุม และยังเป็นการพัฒนาระบบที่ตอบสนองผู้ใช้งานให้สะดวกในการค้นหาการประชุมย้อนหลัง ลดระยะเวลาในการประสานการนำเอกสารเข้าประชุม ซึ่งระบบดังกล่าวจะแบ่งหน้าที่สำหรับสำนักงานจังหวัดในการจัดวาระการประชุม และส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องนำเข้าเอกสารวาระการประชุม 
 
            การพัฒนาระบบนี้จะสร้างการมีส่วนร่วมในการทำงาน สะดวกรวดเร็วในการนำเข้า แก้ไข และยังช่วยให้ทุกส่วนราชการตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไปโหลดไฟล์เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องเหมือนต้นฉบับได้ทุกประการ สะท้อนความโปร่งใสภาครัฐ และต่อยอดรายละเอียดซึ่งเดิมสามารถโหลดได้เฉพาะไฟล์รายงานการประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ จังหวัดได้ใช้งบประมาณจากงบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท สำหรับจัดหาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย โปรเจคเตอร์ จอภาพขนาดใหญ่ จอมอนิเตอร์ ระบบwifi เครื่องพิมพ์ การวางระบบห้องประชุม ตลอดจนการจัดฝึกอบรมทั้งสิ้น 240 คน ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คลิก>>หลักสูตรที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2558 (อำเภอ 16 อำเภอ, สำนักงานจังหวัด,อบจ.,เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา,เทศบาลเมืองอโยธยา,ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 1 อยุธยา,กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด,สำนักงานการค้าภายในจังหวัด,สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด,สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1,สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 1,ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา,โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา)

คลิก>>หลักสูตรที่ 2 วันที่ 19 มีนาคม 2558 (ส่วนราชการส่วนภูมิภาค 33 ส่วนราชการ, สำนักงานคลังเขต 1 พระนครศรีอยุธยา,สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธา 1,2 ,สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1,2 ,สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1,สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

คลิก>>หลักสูตรที่ 3 วันที่ 20 มีนาคม 2558 (ส่วนราชการส่วนกลางนอกเหนือจาก รุ่น 1 และ 2 , เลขานุการคณะทำงาน Agenda ทั้ง 22 คณะทำงาน)


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด