การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2558เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2558

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14:25 น.

 อ่าน 2,442

วันนี้ (30 มี.ค. 58) เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมอบทุนทุนการศึกษา / รางวัล ดังนี้

- ทุนการศึกษาโครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราชประทานอุปถัมภ์ทุนการศึกษา เยาวชนของชาติ ผู้ตั้งใจเรียนดี แต่ขัดสนทุนทรัพย์ โดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนทั้งสิ้น 19 ทุน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 9 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57,000 บาท ให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้
1. เด็กหญิงรัฐรุจา กอพงษ์ โรงเรียนวัดหัวคุ้ง
2. เด็กหญิงนงนภัส สมบัติเจริญ โรงเรียนประตูชัย
3. เด็กหญิงซิตีซารอ หะยีอุเซน โรงเรียนวัดทำใหม่
4. เด็กหญิงสุวนัน ขันแก้ว โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
5. เด็กหญิงศศิวิมล เขียนช่างวาด โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล
6. เด็กชายกิตติเชษฐ์ ธนพลกิจเจริญ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
7. เด็กหญิงเนตรนภา ไชยโคตร์ โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์
8. เด็กชายธนวิชญ์ นุชเล็ก โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต
9. เด็กหญิงศีรี จันทร์โพธิ์เตี้ย โรงเรียนวัดลาดชะโด
10. เด็กหญิงนาฎยา ประทีปแก้ว โรงเรียนวัดดอนลาน
11. เด็กชายคมขวัญ มีซูรูป โรงเรียนบางปะหัน
12. นายพรคัมพงษ์ มีชูเวช โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
13. นางสาวสุภาภรณ์ ปริญญาศาสตร์ โรงเรียนวัดโพธ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)
14. เด็กหญิงภานิภา ตรีสนธ์ โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม
15. เด็กหญิงบุญสิตา เรืองประยูร โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”
16. เด็กหญิงพรทิตย์ ล้ำเลิศ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
17. นางสาวขวัญธิรา ทับทิมวงศ์ โรงเรียนบางบาล
18. นายสุเมธา เฟื่องน้อย โรงเรียนนครหลวงอุดมรัชต์วิทยา
19. นางสาวโสมวลี กิจฉวี โรงเรียนสาคลีวิทยา

- มอบเกียรติบัตรการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้จัดส่งนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เข้าร่วมการประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 71 รายการและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ จำนวน 4 รายการจากทั้งหมดจำนวน 9 รายการ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียน และครู จึงขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเกียรติให้โอวาทและมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ จำนวน 4 รายการ ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
1. ขลุ่ยเพียงออ ม.4-6 ได้แก่ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
2. แต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-6 ได้แก่ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
3. การพูดสุนทรพนจ์ภาษาอังกกฤษ Impromptu Speech ม.4-6 ได้แก่ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
4. ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ออทิสติก ม.1-3 ได้แก่ บ้านแพรกประชาสรรค์

- รางวัลโครงการหน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ในพื้นที่ภูธรภาค 1 จำนวน 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีหน่วยงานที่เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 22 หน่วยงาน ดังนี้
1. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
3. บริษัททีดีเค (ประเทศไทย) จำกัด 4. บริษัทพานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จำกัด
5. บริษัทแมคเนคอมพ์ พรีซิซั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 6. บริษัท เอ เพาเวอร์ เคนเซทซึ จำกัด
7. บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี กูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 8. บริษัทดับเบิ้ลเอส แอนด์ อาร์ จำกัด
9. บริษัท เอ็นเอ็มบี มินิแบ ไทย จำกัด 10. บริษัทปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี้ จำกัด
11. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 12. บริษัท เอ็ม ซี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)
13. บริษัท ซีฟาม จำกัด 14. โรงเรียนมัธยมผดุงวิทยา
15. บริษัท ปิคนิคพลาส อินดัสเทรียล จำกัด 16. โรงเรียนมัธยมบางบาล
17. บริษัทอุตสาหกรรมกล่องสยาม จำกัด 18. บริษัท แหลมทอง เกษตรภัณฑ์ จำกัด
19. บริษัท ที เจ สกาย จำกัด 20. บริษัทข้าว ซี พี จำกัด โรงงานข้าวนครหลวง
21. บริษัท ท่าเรืออยุธยาและไอซีดี จำกัด 22. บริษัทข้าว ซี พี จำกัด โรงงานข้าววังแดง


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด