ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2558 ประจำเดือนพฤษภาคม 2558เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2558 ประจำเดือนพฤษภาคม 2558

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 15:46 น.

 อ่าน 2,150

วันนี้ (29 พ.ค.58) เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2558 ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเกียรติมอบรางวัล "สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" ระดับจังหวัด ในนามรางวัล "ครูดีศรีศิษย์"  ซึ่งมีผู้ที่รับมอบโล่รางวัล 4 ราย ดังนี้
1. นางจิรพันธุ์  พิมพ์พันธุ์  ผู้รับใบอนุญาตและประธานคณะกรรมการบริหาร ร.ร.จิระศาสตร์วิทยา
2. นายไพฑูรย์  ขาวมาลา  เจ้าของพิพิธภัณฑ์เรือไทย
3. นายประเสริฐ  แสงโป๋  ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
4. นายณรงค์  ลาภเกิน   ผอ.ร.ร.เปรมฤทัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเกียรติมอบทุนโครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราชประทานอุปถัมภ์ทุนการศึกษาเยาวชนของชาติผู้ตั้งใจเรียนดีแต่ขัดสนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับชั้นประถมศึกษา จังหวัดละ 10 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท  ระดับชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดละ 9 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท และจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับบริจาคเพิ่มเติมจากผู้มีจิตศรัทธา ถวายเป็นราชกุศล รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 ทุน  ได้แก่
ระดับชั้นประถมศึกษา
1.เด็กหญิงกชกร พูลสวัสดิ์  โรงเรียนวัดนาค อ.บางปะหัน
2.เด็กหญิงอัจฉรา หาชื่นใจ  โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (วิทยสุนทร) อ.พระนครศรีอยุธยา
3.เด็กหญิงนายิกา วงศ์ศิริ  โรงเรียนวัดหันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
4.เด็กชายวรัญญู ศรีจันทร์  โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม อ.พระนครศรีอยุธยา
5.เด็กชายทวี นามบุรี  โรงเรียนวัดทางกลาง อ.บางปะหัน
6.เด็กหญิงกันยา โพธิรัตน  โรงเรียนวัดจุฬามณี อ.บางบาล
7.เด็กหญิงรัฐธีรัชฌา คำลือ  โรงเรียนวัดทางหลวง อ.เสนา
8.เด็กหญิงพรธิวา วาสุกรี  โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง อ.บางปะอิน
9.เด็กชายนภัส จั่นเพชร  โรงเรียนวัดยม อ.บางปะอิน
10.เด็กหญิงณัฐฐินี รัสมี  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง อ.วังน้อย
11.เด็กหญิงจันแก้ว สังข์ศิริ  เทศบาลสรรสามิตบำรุง
12.เด็กหญิงวีรปริยา คงไสย  เทศบาลวัดศาลาปูน
13.เด็กหญิงธนัชชา ต่ายคำ  โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
14.สามเณรทัตพงศ์ ชมบุตรศรี  วัดนิเวศธรรมประวัติ
15.สามเณรศุภชัย กุลโชติ  วัดนิเวศธรรมประวัติ
16.สามเณรภัทรวุฒิ กำยาน  วัดนิเวศธรรมประวัติ
17.สามเณรชาย  วัดนิเวศธรรมประวัติ
18.สามเณรสหฤทธิ์ สุวรรณพรรณชู  มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
19.สามเณรสิทธิชัย ชูทรัพย์  มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
20.สามเณรสิทธิกัน บาลี  มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
21.สามเณรปฏิภาณ บุญประคม  มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
22.สามเณรฐิติวุฒิ ตรีบำรุง  มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
23.สามเณรศิริชัย สารบรรณ  มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
24.นายปัญญา อินรักษา  โรงเรียนปากกรานพิทยา อ.พระนครศรีอยุธยา
25.เด็กชายอนุสรณ์ ธรรมเพียร  โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ อ.บ้านแพรก
26.นางสาวปนัดดา พะงา  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อ.พระนครศรีอยุธยา
27.เด็กหญิงสุนันทา สิงห์ทอง  โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" อ.ท่าเรือ
28.เด็กชายชัชวาล สุดสิ้น  โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถ้มภ์ อ.วังน้อย
29.เด็กหญิงวิภารัตน์ ชินโชติ  เทสบาลวัดเขียน
30.เด็กหญิงณภัสศิริ ดำรักษ์  โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด