การอนุรักษ์และพัฒนามรดกโลกพระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวารเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การอนุรักษ์และพัฒนามรดกโลกพระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 08:53 น.

 อ่าน 4,923

           วันนี้ (16 พ.ย.58) เวลา 13:30 น.  นายประยูร รัตนเสนีย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  พลเอก ทนงศักดิ์ จินดาลัทธ อนุกรรมาธิการ,  นายประสาน หวังรัตนปราณี ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ   ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อการพัฒนามรดกโลกพระนครศรีอยุธยา "DO IT NOW"   โดยคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ได้พิจารณาเห็นว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ตั้งของแหล่งโบราณสถานสำคัญจำนวนมาก  ซึ่งสมควรได้รับการดูแลและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและยั่งยืน  จึงได้ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการเสวนาเรื่อง "การอนุรักษ์และพัฒนามรดกโลกพระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร" ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  และจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บึงพระราม (Big Cleaning Day) และเปิดป้ายมรดกโลก ณ วัดพระศรีสรรเพชญ์ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558   สรุปผลการประชุม ดังนี้

(1) วันที่ 18-20 พ.ย.58 จะดำเนินการ zone2-zone 5 โดยกำหนดหน่วยหลักรับผิดชอบ หากต้องการขอรับกำลังพลทหารเพิ่มเติม หรือสถานศึกษาเข้าดำเนินการประจำ Zone ให้ประสานผ่าน กอ.รมน. และสำนักงานจังหวัด (ผู้แทนอุทยานประวัติศาสตร์ เสนอ Zone 2 และ Zone 5 ควรให้ โรงเรียน อยว.และวิทยาลัยเทคนิคเข้าร่วมดำเนินการ) สำนักงานคุมประพฤติ จะจัดกำลังคนจำนวน 100 คน ในวันที่ 20 พ.ย.58 

(2) วันที่ 20 พ.ย.58  Big Cleaning Day ในศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และส่วนราชการต่างๆพร้อมกันทั้งจังหวัด ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยให้จัดเก็บภาพถ่าย ก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการ 

     วันที่ 20 พ.ย. 58 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป จะเป็นวันซ้อมปั่นจักรยาน ปั่นเพื่อพ่อ ตามเส้นทางจริง

(3) วันที่ 24 พ.ย. 58 จัดเสวนา "การอนุรักษ์และพัฒนามรดกโลกพระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร" เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์

(4) วันที่ 25 พ.ย. 58 จัด Big Cleaning Day ณ บึงพระราม (บริเวณน้ำพุ) Zone 1 พร้อมเปิดป้ายมรดกโลก ณ วัดพระศรีสรรเพชญ์ จังหวัดโดย ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ จัดโยธวาทิต รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  แล้วจัดให้คณะกรรมาธิการลอยกระทง ณ บึงพระราม

(5) ภายหลังกิจกรรม  คณะกรรมาธิการฯจะนำข้อสรุปจากการเสวนาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ เพื่อเสนอเป็นรูปแบบ Model แผนยุทธศาสตร์ให้กับประเทศด้านการอนุรักษ์ รักษาวัฒนธรรม , นำเสนอกิจกรรมการพัฒนามรดกโลกเสนอผ่านกระทรวงการต่างประเทศเพื่อรายงาน UNESCO ต่อไป

(6) อย่าลืม เรื่องการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายเร่งด่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(7) ตารางการมอบภารกิจ ดังนี้


คำค้นหา ผู้ว่าราชการจังหวัด
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด